Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Colegiul medicilor din România

Decizie nr. 12/2018

din 29/06/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor şi de creditare a manifestărilor de educaţie medicală continuă (EMC),
ţinând cont de faptul că educaţia medicală continuă a devenit obiect de interes pentru o serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniul medical sau persoane juridice având un obiect de activitate conex sau nu acestui domeniu, organizaţii ale altor profesionişti din sistemul de sănătate, societăţi/asociaţii de pacienţi, caritabile, sindicale, de media etc., firme producătoare de medicamente sau echipamente/aparatură medicale/medicală, societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociaţii studenţeşti, ale medicilor rezidenţi sau asociaţii utilizând denumirea nespecifică de "tineri medici", ori înglobând categorii profesionale vag definite, asociaţii constituite în scop de consultanţă, de gestionare de proiecte, de promovare a unor alte categorii de interese, asociaţii medicale care au ca scop studiile clinice, instituţii de cercetare-dezvoltare nemedicale, asociaţii care promovează medicina nebazată pe dovezi ştiinţifice acceptate şi susţinute de comunitatea academică, firme organizatoare de evenimente,
având în vedere că experienţa acumulată în managementul sistemului naţional de EMC a relevat îndepărtarea furnizorilor de scopul exclusiv al manifestărilor de EMC, precum şi tendinţa de mercantilizare a unei activităţi ce are ca unic obiectiv perfecţionarea continuă a pregătirii şi practicii medicilor care îşi exercită profesia pe teritoriul României, în calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România,
luând în considerare necesitatea protejării conceptului de educaţie medicală continuă în interesul îmbunătăţirii actului medical şi siguranţei pacienţilor, dar şi al medicilor,
în temeiul art. 414, 422 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - (1) Colegiul Medicilor din România realizează managementul activităţilor de educaţie medicală continuă (EMC) în conformitate cu prevederile prezentei decizii.
(2) Colegiul Medicilor din România (CMR), în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, nu este furnizor de EMC.
(3) Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă se realizează potrivit directivelor Uniunii Europene, acordurilor privind recunoaşterile mutuale ale creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME).

Art. 2. - Colegiul Medicilor din România acreditează furnizorii de educaţie medicală continuă şi creditează activităţile de educaţie medicală continuă organizate de aceştia în condiţiile prezentei decizii.

Art. 3. - (1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care Colegiul Medicilor din România evaluează, selectează şi autorizează anual furnizorii să deruleze programele de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de organismul profesional şi organizaţiile europene şi internaţionale.
(2) Nu pot fi acreditaţi furnizorii şi creditate programele de formare profesională pentru practicienii de medicină complementară/alternativă reglementate prin Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă.
(3) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. - (1) Educaţia medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.
(2) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(3) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.
(4) CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.
(5) Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizaţii profesionale, cu excepţia creditelor europene ECMEC emise de EACCME.
(6) Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.
(7) CMR acordă credite unor manifestări ştiinţifice sau educaţionale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditaţi, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - (1) Medicii aflaţi în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.
(2) Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii prevăzuţi la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.
(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.
(4) Prelungirea activităţii medicilor pensionari se face în baza dovezii obţinerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.

Art. 6. - (1) Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.
(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii de specialitate, în afara specialităţii de bază.

Art. 7. - (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa numărului de credite EMC obţinut.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat, urmărind respectarea obligaţiilor impuse de art. 5 şi 6, în următoarele situaţii:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) la cererea medicului;
d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
e) ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.

Art. 8. - Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 9. - (1) Acreditarea/reacreditarea obţinută de furnizorii EMC până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămâne valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată.
(2) Furnizorii deja acreditaţi sau reacreditaţi până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în vederea obţinerii unei noi reacreditări, vor face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta decizie.
(3) Cererile de acreditare/reacreditare depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluţionate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.
(4) Cererile de creditare a activităţilor de EMC depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluţionate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 15 zile de la data publicării.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 12.


Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continua, din 29.06.2018

Procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, din 29.06.2018

Alexe la Procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, din 29.06.2018