Colegiul medicilor din România

 
Decizie nr. 16/2016

din 24/06/2016
Versiune actualizata la data de 01/11/2017

Decizia nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România


 

    ___________
@Text actualizat la data de 01.11.2017. Actul include modificările din următoarele acte:
- Decizia nr. 19/2016
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 11/10/2016.
- Decizia nr. 21/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 28/08/2017.

    ___________
   *) Potrivit art. I din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 19/2016, Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

    În temeiul art. 390, 414 şi 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând prevederile:
   - Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
   - Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România emite prezenta decizie.

   
CAPITOLUL I

  Prevederi generale

   Art. 1. - (1) Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de medic pe teritoriul României, conform nivelului de pregătire în profesie şi prevederilor legale aplicabile. Certificatul de membru va fi compus din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de art. 376 alin. (2) şi art. 390 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.
   Art. 2. - (1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 377 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege;
   c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
   d) nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani.
   (2) La primirea în rândul membrilor Colegiului Medicilor din România, medicul va depune jurământul profesional.
   Art. 3. - Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul/reşedinţa sau locul de muncă/unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea medicii solicitanţi, conform modelelor prevăzute în anexele la prezenta decizie.

   
CAPITOLUL II

  Eliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor din România

   Art. 4. - (1) Pentru medicii care deţin un titlu profesional potrivit art. 386 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 1 şi nr. 11 la prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
   a) formular de înscriere;
   b) copie de pe documentul de identitate;
   c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
   d) copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
   e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
   f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
   g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 3. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
   i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
   j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 4. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (4) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 6. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (5) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat şi într-o altă specialitate, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 6. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 5. - (1) Pentru medicii rezidenţi se eliberează, la cerere, certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 21 la prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
   a) formular de înscriere;
   b) copie de pe documentul de identitate;
   c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
   d) copia carnetului de medic rezident, completat, ştampilat şi vizat la zi;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 8. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
   f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 9. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
   h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
   i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 10. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 6. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 21 la prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
   a) formular de înscriere;
   b) copie de pe documentul de identitate;
   c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
   d) dovada finalizării pregătirii în rezidenţiat;
   e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
   f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 13. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
   h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
   i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 14. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 15. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (4) Certificatul de membru prevăzut la alin. (1) are o valabilitate de maximum 5 ani.
   Art. 7. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile ulterioare anului 2005, care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi nr. 21 la prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
   a) formular de înscriere;
   b) copie de pe documentul de identitate;
   c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a facultăţii;
   d) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
   e) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 17. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
   g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
   h) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 18. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) şi h), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 19. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 8. - (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 3 şi nr. 31 la prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:
   a) formular de înscriere;
   b) copie de pe documentul de identitate;
   c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
   d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislaţiei anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
   e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
   f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
   g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 21. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
   i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
   j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 22. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 23. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (4) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 24. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (5) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 24. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 81. - În cazul în care medicul se prevalează de deţinerea uneia dintre calităţile prevăzute de art. 376 alin. (1) lit. c) -g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca la momentul înscrierii, documentele solicitate de art. 4-8 ale prezentei decizii să fie însoţite de copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii uneia dintre calităţile prevăzute mai sus.
    ___________
    Art. 8^1. - a fost introdus prin punctul 25. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 82. - (1) În cazul în care medicul mai deţine şi alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar; doctor în ştiinţe medicale; master; cercetător ştiinţific; formator), pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii calităţilor prevăzute mai sus.
   (2) În cazul în care medicul deţine atestate de studii complementare obţinute conform legii, pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii acestor atestate.
   (3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) şi (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.
    ___________
    Art. 8^2. - a fost introdus prin punctul 25. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 9. - (1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 26. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   (2) La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ţinut de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, care va conţine următoarele rubrici:
   a) numele şi prenumele titularului certificatului;
   b) facultatea şi anul absolvirii;
   c) codul numeric personal sau data naşterii;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 27. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   c1) codul unic de identificare a medicului;
    ___________
    Litera c^1) a fost introdusă prin punctul 28. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   d) seria şi numărul certificatului;
   e) data depunerii jurământului profesional;
   f) data eliberării;
   g) semnătura titularului.

   
CAPITOLUL III

Eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesional deţinut

   Art. 10. - În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire şi titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.
   Art. 11. - Noul certificat va fi eliberat pe baza documentelor care atestă dobândirea unui nou titlu de calificare.
   Art. 12. - În cazul efectuării de studii complementare, fiecare menţiune se va face pe baza atestatelor care certifică dobândirea lor de către medicul solicitant.

   
CAPITOLUL IV

  Eliberarea unui nou certificat de membru în alte situaţii

   Art. 13. - În cazul în care medicul îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activităţii medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională şi atestarea competenţei profesionale, conform legii.
   (2) În cazul medicului cu două sau mai multe specialităţi, întreruperea activităţii profesionale sau situaţia de incompatibilitate cu privire la una dintre acestea nu împiedică avizarea, conform legii, pentru celelalte specialităţi.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 29. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 14. - În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.
   Art. 15. - (1) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea «Duplicat».
   (2) În caz de pierdere sau furt, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere în acest sens a titularului.
   (3) În caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de documentul deteriorat, în vederea anulării lui.
   (4) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial emitent.
    ___________
    Art. 15. - a fost modificat prin punctul 30. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
CAPITOLUL V

  Avizarea anuală a certificatului de membru

   Art. 16. - (1) Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialităţi conform Nomenclatorului de specialităţi medicale emis de Ministerul Sănătăţii.
   (2) Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfăşoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:
   a) cererea formulată de titular, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta decizie;
   b) copia certificată «conform cu originalul» a poliţei sau poliţelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea;
   c) în cazul medicilor pensionari, se vor depune şi certificatul de sănătate şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educaţie Medicală Continuă);
   d) în cazul medicilor rezidenţi, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi;
   e) în cazul absolvenţilor facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidenţiatului.
   (3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.
   (4) Finalizarea procedurii de avizare se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei decizii, ca parte componentă a certificatului de membru.
    ___________
    Art. 16. - a fost modificat prin punctul 31. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 17. - (1) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obţinute la manifestările educaţionale, creditate ca EMC, la care a participat, precum şi copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.
   (2) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.
    ___________
    Art. 17. - a fost modificat prin punctul 32. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   Art. 171. - Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care există viza Colegiului teritorial al C.M.R., interval care va fi de maximum 1 an.
    ___________
    Art. 17^1. - a fost introdus prin punctul 33. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
CAPITOLUL VI

  Înfiinţarea Registrului unic al certificatelor de membru

   Art. 18. - (1) La nivelul Colegiului Medicilor din România se înfiinţează Registrul unic al certificatelor de membru.
   (2) La înscriere, fiecare membru al Colegiului Medicilor din România va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare al titularului.
   Art. 19. - (1) În vederea eliberării certificatului de membru, documentele vor fi depuse, înregistrate şi verificate de colegiul teritorial, care va introduce datele în sistemul informatic naţional.
   (2) După validarea datelor la nivelul Colegiului Medicilor din România se emite certificatul de membru în varianta electronică, care se transmite colegiului teritorial.
   (3) Colegiul teritorial va proceda la eliberarea lui, conform prezentei decizii.

   
CAPITOLUL VII

  Dispoziţii finale

   Art. 20. - Medicul este obligat să aducă la cunoştinţa colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informaţiilor conţinute în formularul de înscriere/cererea de avizare anuală, sub sancţiunea încălcării art. 450 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 21. - Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru a titularului.
   Art. 22. - În cazul retragerii calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România cu titlu de sancţiune, titularul are obligaţia remiterii certificatului către colegiul emitent, în vederea anulării.
   Art. 23. - În termen de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, toate colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a preschimba certificatele de membru.
   Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, cu modificările ulterioare.
   Art. 25. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.
    ___________
    Art. 25. - a fost modificat prin linia din Decizie nr. 19/2016 începând cu 11.10.2016.

   

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

    Bucureşti, 24 iunie 2016.
    Nr. 16.

   
ANEXA Nr. 1

       ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin punctul 34. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 11

       ___________
    ANEXA Nr. 1^1 a fost introdusă prin punctul 35. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 2
 

       ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 36. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 21
 

       ___________
    ANEXA Nr. 2^1 a fost introdusă prin punctul 37. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 3
 

       ___________
    ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin punctul 38. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 31
 

       ___________
    ANEXA Nr. 3^1 a fost introdusă prin punctul 39. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 4
 
   
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
în Colegiul Medicilor . . . . . . . . . .

    Subsemnatul(a), (nume) . . . . . . . . . ., (iniţiala tatălui) . . . . . . . . . ., (prenume) . . . . . . . . . . solicit înscrierea în Colegiul Medicilor . . . . . . . . . . şi eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii.
    Date personale
    CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau data naşterii |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . data expirării |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, permis de şedere (dacă este cazul) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., nume anterior (dacă este cazul) . . . . . . . . . ., statul de origine . . . . . . . . . . cetăţenia 1. . . . . . . . . . . cetăţenia 2. . . . . . . . . . .
    Titlul oficial de calificare în medicină:
    Diplomă/Adeverinţă (serie/număr/data eliberării) |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|, eliberată de . . . . . . . . . . promoţia . . . . . . . . . . recunoscută (dacă este cazul) prin certificatul de recunoaştere având seria/nr. |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|,
    Cod parafă |_|_|_|_|_|_|_|_|
    Pregătirea profesională
    Prima specialitate . . . . . . . . . . grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
    confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|
    A doua specialitate . . . . . . . . . . grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
    confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|
    A treia specialitate . . . . . . . . . . grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
    confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|
    A patra specialitate . . . . . . . . . . grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
    confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|
    Atestate de studii complementare: (dacă este cazul) . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Titluri deţinute în domeniul medicinei umane:
    [ ] grad universitar . . . . . . . . . . la Universitatea . . . . . . . . . .;
    [ ] doctor în medicină;
    [ ] master în . . . . . . . . . .;
    [ ] cercetător ştiinţific gradul . . . . . . . . . .;
    [ ] formator în . . . . . . . . . . .
    Loc/Locuri de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent, activitate medicală, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state.)*
   1. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   2. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   3. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Adresă de domiciliu
    Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poştal |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, localitatea . . . . . . . . . ., satul (dacă este cazul) . . . . . . . . . . sectorul (judeţul) . . . . . . . . . ., tel. fix |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . .
    Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)
    Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poştal |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, localitatea . . . . . . . . . ., satul (dacă este cazul) . . . . . . . . . .sectorul (judeţul) . . . . . . . . . .
    Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 388 şi 389 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, inclusiv a CNP-ului, şi mă oblig să aduc la cunoştinţa Colegiului Medicilor . . . . . . . . . . orice modificare a acestor date.
   

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)

    Loc/Locuri de muncă (continuare)*
   4. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   5. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   6. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   7. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   8. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   9. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   10. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   11. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   12. unitatea medicală . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . tel. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Documentul se va tipări faţă-verso.

    ___________
    ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin punctul 40. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.

   
ANEXA Nr. 5

   
CERERE
de avizare anuală a certificatului de membru

    Subsemnatul(a), (numele) . . . . . . . . . ., (iniţiala tatălui) . . . . . . . . . ., (prenumele) . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . nume anterior . . . . . . . . . ., domiciliat în oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul (judeţul) . . . . . . . . . ., cod poştal |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tel. fix |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . ., posesor(oare) al(a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., având codul unic de identificare a medicului nr. |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|, vă rog să îmi aprobaţi avizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România pentru următoarele specialităţi şi/sau calificări profesionale:
   1. . . . . . . . . . .
   2. . . . . . . . . . .
   3. . . . . . . . . . .
   4. . . . . . . . . . .
    Anexez prezentei cereri copia poliţei de asigurare civilă pentru greşeli în activitatea profesională care acoperă specialităţile sau calificările pentru care doresc acordarea vizei, certificată conform cu originalul.
    Anexez, de asemenea, documente doveditoare atât pentru completarea punctajului EMC, cât şi pentru modificările care au survenit de la comunicarea anterioară, pe care le declar conforme cu originalul.
    Declar pe propria răspundere că:
    [ ] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în formularul de înscriere în Colegiul Medicilor . . . . . . . . . . şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 30 de zile.
    [ ] Datele furnizate cu ocazia înscrierii/avizării anterioare s-au modificat după cum urmează: . . . . . . . . . .
    [ ] Locul/locurile de muncă actual(e) este/sunt:
   1. . . . . . . . . . .
   2. . . . . . . . . . .
   3. . . . . . . . . . .
   4. . . . . . . . . . .
    Sunt de acord ca numărul de telefon şi adresa de e-mail să fie făcute publice, astfel:
    [ ] telefon . . . . . . . . . . [ ] e-mail . . . . . . . . . .
    Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel: [ ] ridicare personal/împuternicit; [ ] prin servicii de curierat cu plata la destinatar; [ ] prin mijloace electronice (dacă este posibil la nivelul colegiului teritorial).
   

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .


   
Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor din . . . . . . . . . .

    ___________
    ANEXA Nr. 5 a fost modificată prin punctul 41. din Decizie nr. 21/2017 începând cu 01.11.2017.