Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

COLEGIUL MEDICILOR TELEORMAN
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

C U P R I N S:

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Atribuțiile generale ale Colegiului Medicilor Teleorman

Capitolul III: Membrii Colegiului Medicilor Teleorman

Capitolul IV: Drepturile și obligațiile membrilor Colegiului Medicilor Teleorman

Capitolul V: Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Teleorman

Capitolul VI: Comisiile de lucru ale Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman. Atribuțiile acestora

Capitolul VII: Veniturile Colegiului Medicilor Teleorman

Capitolul VIII: Dispoziții finale

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Colegiul Medicilor Teleorman – instituție de drept public înființată prin lege – este o organizație profesională care cuprinde toți medicii care își exercită profesia în raza administrativ-teritorială a județului Teleorman.

Art. 2. Sediul Colegiului Medicilor Teleorman este în municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 51, bl. L3, sc. B, ap. 15, Parter, județul Teleorman.

Art. 3. Colegiul Medicilor Teleorman are o structură medicală formată din membri și membri supleanți și o structură TESA, formată din personalul angajat permanent sau temporar sub formă de colaboratori sau prestatori de diverse servicii.

Art. 4. Colegiul Medicilor Teleorman are ca principal obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic pe raza județului Teleorman, aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Art. 5. Colegiul Medicilor Teleorman, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medical din județul Teleorman în relațiile cu autoritățile și cu instituțiile statului.

Art. 6. Ca autoritate publică, Colegiul Medicilor Teleorman realizează atribuțiile prevăzute de lege, Statutul Colegiului Medicilor din România și prezentul Regulament în următoarele domenii principale de activitate:

a) profesional-științific și învățământ;

b) etic și deontologic;

c) jurisdicție profesională și litigii;

d) avizări-acreditări;

e) administrativ și organizatoric.

Art. 7. Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor Teleorman, în domeniul său de competență, apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și față de sănătatea publică.

Art. 8. Colegiul Medicilor Teleorman reprezintă interesele profesiei de medic și acționează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieții sociale, pe raza județului Teleorman.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN

Art. 9. Colegiul Medicilor Teleorman exercită atribuțiile stabilite prin lege, Statutul Colegiului Medicilor din România și alte acte normative și, în acest sens, în domeniul său de competență:

a) eliberează certificatul de membru medicilor care îndeplinesc condițiile legale pentru exercitarea profesiunii. Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor acte:

1) documentele care atestă formarea în profesie;

2) certificatul de sănătate;

3) declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 388 și 389 din Legea nr. 95/2006;

4) certificatul de cazier judiciar.

Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă.

b) atestă competența profesională a medicilor care și-au întrerupt activitatea profesională ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, în vederea reluării activității medicale, cu respectarea prevederilor inserate în Decizia nr. 15/2007 prin care s-a aprobat procedura de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani;

c) organizează programul de readaptare profesională, inclusiv evaluarea finală și reatestarea certificativă pentru medicii care și-au întrerupt activitatea profesională ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani;

d) calculează, evaluează și verifică respectarea, de către membrii săi, a obligațiilor impuse de art. 414 din Legea nr. 95/2006 și respectiv art. 6 din Decizia nr. 1/2013 emisă de Colegiul Medicilor din România, în următoarele situații:

1) la avizarea anuală;

2) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;

3) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activității;

4) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri și examene;

5) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

6) ori de câte ori consiliul județean al colegiului teritorial consideră necesar.

e) constată suspendarea din exercițiul profesiunii până la realizarea numărului de credite a medicilor care nu au realizat, pe parcursul a 5 ani, numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, sau pe parcursul ultimului an, pentru medicii pensionari, cu drept de practică anuala;

f) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională ale membrilor săi;

g) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de medic pe raza județului Teleorman, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;

h) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea și independența profesională ale medicului, precum și dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical;

i) întocmește și actualizează permanent registrul medicilor aflați în evidență;

j) asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;

k) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independența profesională a medicilor și dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical;

l) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală și de la regulile de bună practică, în calitate de organ de jurisdicție profesională;

m) sprijină instituțiile și acțiunile de prevedere și asistență medico-socială pentru medici și familiile lor;

n) avizează înființarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, și participă, prin reprezentanți anume desemnați, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitățile sanitare din județul Teleorman.

Art. 10. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Teleorman are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu ori în numele oricăruia dintre membrii săi. Decizia privind promovarea acțiunii aparține Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 11. Colegiul Medicilor Teleorman, prin structurile teritoriale, colaborează în domeniul său de competență cu instituții, autorități și organizații la:

a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a medicilor;

b) stabilirea și creșterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului medical în unitățile sanitare;

c) elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional și tematica de concurs;

d) inițierea și promovarea de forme de educație medicală continuă în vederea ridicării gradului de competență profesională a membrilor săi;

e) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică medical independentă, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătății Publice;

f) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale bazate exclusiv pe criteriile competenței profesionale;

g) reprezentarea medicilor cu practică independentă care desfășoară activități medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

h) consultările privind normele de acordare a asistenței medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL III

MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN

Art. 12. Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Teleorman se dobândește și se păstrează în condițiile legii.

Art. 13. Membrii Colegiului Medicilor Teleorman sunt înscriși în Registrul medicilor din România, registru ce se publică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

Art. 14. La cerere, membrii Colegiului Medicilor Teleorman, care, din motive obiective, vor să întrerupă pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calității de membru pe acea durată. Cererea se va depune anterior perioadei solicitate.

Art. 15. Întreruperea sau suspendarea activității pe o durată mai mare de 5 ani atrage de drept pierderea calității de membru al Colegiului Medicilor Teleorman și, pe cale de consecință, pierderea dreptului de liberă practică.

Art. 16. Pe durata suspendării la cerere a calității de membru al Colegiului Medicilor Teleorman se suspendă obligațiile și drepturile ce decurg din prezentul regulament.

Art. 17. Reînscrierea în cadrul Colegiului Medicilor și reluarea activității profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 5 ani se pot face în condițiile legii.

Art. 18. Medicii cetățeni străini cărora li s-a aprobat, în condițiile legii, exercitarea profesiunii de medic pe raza administrativ teritorială a județului Teleorman, au obligația de a se înregistra la Colegiul Medicilor Teleorman și de a respecta Statutul Colegiului Medicilor din România, Codul de deontologie medicală, prezentul regulament, regulamentele profesiei și deciziile organelor de conducere ale corpului profesional al medicilor.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN

Art. 19. Membrii Colegiului Medicilor Teleorman au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naționale ale Colegiului Medicilor din România;

b) să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Teleorman și să primească informațiile solicitate;

c) să participe la orice acțiune a Colegiului Medicilor Teleorman și să fie informați în timp util despre aceasta;

d) să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale și profesionale ale Colegiului Medicilor Teleorman;

e) să poarte însemnele Colegiului Medicilor din România;

f) să conteste sancțiunile primite;

g) să solicite ajutoare materiale pentru situații deosebite, atât personal, cât și prin membrii lor de familie.

h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistență medicală, medicamente și proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

Art. 20. Obligațiile membrilor Colegiului Medicilor Teleorman sunt următoarele:

a) să facă dovada cunoașterii normelor de deontologie profesională și a celor care reglementează organizarea și funcționarea corpului profesional; modalitatea de testare a cunoștințelor de deontologie și a legislației profesionale se stabilește de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România;

b) să respecte dispozițiile Statutului Colegiului Medicilor din România, ale Codului de deontologie medicală, prevederile prezentului regulament, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România și regulamentele profesiei;

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredințate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului profesional;

d) să participe la manifestările inițiate de organele de conducere, la activitățile profesionale sau de pregătire profesională inițiate ori organizate de către organele de conducere naționale sau locale;

e) să participe la ședințele ori adunările la care au fost convocați;

f) să execute cu bună-credință sarcinile ce decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România și ale Colegiului Medicilor Teleorman;

g) să se abțină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleși, în cazul în care, în îndeplinirea unor atribuții ale acestor organe, au un interes propriu;

h) să păstreze secretul profesional;

i) să păstreze confidențialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor și voturilor exprimate în organele de conducere;

j) să respecte normele, principiile și îndatoririle deontologiei medicale;

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calității de membru al Colegiului Medicilor Teleorman;

l) să achite, în termenul stabilit, cotizația datorată în calitate de membru al Colegiului Medicilor Teleorman;

m) să rezolve litigiile cu alți membri, în primul rând prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Teleorman;

n) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania și în cadrul Colegiului Medicilor Teleorman;

Art. 21. Obligațiile membrilor Colegiului Medicilor din Teleorman, ce decurg din calitatea lor specială de medici, sunt:

a) să respecte și să aplice, în orice împrejurare, normele de deontologie medicală;

b) să nu aducă prejudicii reputației corpului medical sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din România;

c) să acorde, cu promptitudine și necondiționat, îngrijirile medicale de urgență, ca o îndatorire fundamentală profesională și civică;

d) să acționeze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creșterii gradului de pregătire profesională;

e) să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea și codul, pe toate actele medicale pe care le semnează;

f) să respecte drepturile pacienților.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE ALE COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN

Art. 22. Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Teleorman sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul;

c) biroul consiliului;

d) președintele.

Art. 23. Adunarea generală este formată din medicii aflați în evidența Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 24. Adunarea generală se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, și adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezența a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 25. Adunarea generală a Colegiului Medicilor Teleorman are următoarele atribuții:

a) alege membrii consiliului și comisia de cenzori ai Colegiului Medicilor Teleorman, conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România;

b) alege reprezentanții în Adunarea generală națională conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România;

c) aprobă proiectul de buget al Colegiului Medicilor Teleorman și, în baza raportului cenzorilor, descarcă de gestiune consiliul pentru anul fiscal încheiat;

d) stabilește indemnizația de ședință a membrilor comisiei de disciplină.

Art. 26. Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman este format din 13 membri titulari și 5 membri supleanți, aleși de Adunarea generală, conform regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România;

Art. 27. Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman se întâlnește în ședințe ordinare o dată la două luni sau în ședințe extraordinare la convocarea:

a) președintelui;

b) a cel puțin 3 membri ai biroului consiliului;

c) unei treimi din numărul membrilor consiliului.

Art. 28. Consiliul lucrează în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi.

Art. 29. Principalele atribuții ale Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman sunt următoarele:

a) conduce activitatea Colegiului Medicilor Teleorman între ședințele adunării generale;

b) aleg individual și pe funcții membrii biroului consiliului;

c) elaborează regulamentul de organizare și funcționare;

d) aprobă indemnizațiile lunare ale membrilor biroului consiliului;

e) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale;

f) aplică și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor naționale ale Colegiului Medicilor din România;

g) alege dintre membrii săi comisiile de lucru;

h) apără și reprezintă interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități publice;

i) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului Medicilor Teleorman, elaborat de Biroul Consiliului.

Art. 30. Biroul consiliului este format din: președinte, 3 vicepreședinți și un secretar, aleși în mod individual de către consiliu dintre membrii săi, în termen de maximum 5 zile de la data alegerii consiliului.

Art. 31. Biroul consiliului se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Art. 32. Biroul consiliului lucrează în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi și ia decizii cu votul a cel puțin 3 membri.

Art. 33. Biroul consiliului are următoarele atribuții:

a) asigură activitatea colegiului între ședințele consiliului;

b) aprobă angajarea de personal și asigură execuția bugetului;

c) execută hotărârile adunării generale și ale consiliului;

d) elaborează și supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

e) execută deciziile organelor naționale de conducere și răspunde de ducerea lor la îndeplinire;

f) informează consiliul cu privire la deciziile emise și activitatea desfășurată între ședințele consiliului.

Art. 34. Președintele Colegiului Medicilor Teleorman:

a) reprezintă Colegiul Medicilor Teleorman în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) încheie contracte și convenții în numele Colegiului Medicilor Teleorman cu aprobarea Biroului consiliului;

c) convoacă și conduce ședințele Adunării generale și ale Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman;

d) duce la îndeplinire deciziile Biroului consiliului, hotărârile Consiliului național și ale Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman date în sarcina sa și rezolvă problemele și lucrările curente;

e) angajează personalul de specialitate și administrativ, cu aprobarea Biroului Consiliului;

f) îndeplinește orice altă sarcină stabilită de către Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman ori de către Birou.

Art. 35. Președintele Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman păstrează și folosește ștampila Colegiului Medicilor Teleorman are drept de semnătură în bancă și, în lipsa sa, președintele poate mandata pe oricare dintre membrii biroului pentru a realiza competențele care îi revin sau numai o parte din acestea.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL VI

STRUCTURA COMISIILOR DE LUCRU ALE COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN. ATRIBUȚIILE ACESTORA

Art. 36. În cadrul Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman, pentru realizarea atribuțiilor legale, funcționează următoarele departamente și comisii:

a) Departamentul Jurisdicție profesională și Litigii, în cadrul căruia funcționează Comisia de Jurisdicție și Comisia de Litigii;

b) Departamentul Profesional-Științific, în cadrul căruia funcționează Comisia Profesional-Științifică și Comisia de Examene și Concursuri;

c) Departamentul de Avizări și Acreditări în cadrul căruia funcționează Comisia de Acreditări și Avizări și Comisia de Educație Medicală Continuă;

d) Departamentul Imagine, Relații Interne și Externe;

e) Departamentul Administrativ.

Art. 37. Aceste comisii vor fi formate din membri ai Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman sau din alți membri propuși și votați de acesta. Comisiile pot desemna în cazuri speciale, prin vot majoritar, experți temporari pentru un domeniu.

Art. 38. În funcție de necesitățile concrete, Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman poate aproba înființarea și a altor comisii de lucru. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporară.

Art. 39. Activitatea comisiilor va fi coordonată de membrii Biroului Consiliului Colegiului Județean al Medicilor Teleorman, fiecare comisie având un președinte desemnat de Biroul Executiv.

Art. 40. Comisia de jurisdicție profesională are următoarele atribuții:

a) anchetează reclamațiile și sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale;

b) întocmește dosarul de anchetă disciplinară;

c) susține acțiunea disciplinară în fața comisiei de disciplină;

d) susține recursul în fața Comisiei superioare de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România, atunci când recursul este promovat de biroul consiliului.

e) sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de medic pe teritoriul județului Teleorman. Dreptul de a susține acțiunea în justiție revine președintelui consiliului Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 41. Comisia de Litigii soluționează situațiile conflictuale în care se pot afla membrii Colegiului Medicilor din Teleorman. Aceștia sunt obligați ca, atunci când se găsesc într-o situație conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, cu alt membru al colegiului, înainte de a apela la instanțele de judecată, la mass-media sau la intervenția altor autorități, să apeleze la comisia de litigii a consiliului județean al Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 42. Comisia profesional-științifică și Comisia de Examene și Concursuri urmăresc și controlează în activitățile lor realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din județul Teleorman, prin programe de educație continuă, specializare, ridicare și menținere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal și echitabil la gradele și titlurile specifice profesiei.

Art. 43. Comisia profesional-științifică și Comisia de Examene și Concursuri își desfășoară activitatea pe următoarele direcții:

a) educație profesională continuă;

b) examene și concursuri;

c) învățământ profesional și alte forme de pregătire profesională;

d) științe profesionale;

e) practică independentă a profesiei de medic.

Art. 44. În realizarea competențelor sale, Comisia profesional-științifică și Comisia de Examene și Concursuri îndeplinesc și următoarele activități:

a) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de perfecționare profesională din țară sau din străinătate;

b) sprijină procurarea de material documentar de specialitate, precum și organizarea de manifestări profesionale și științifice;

c) elaborează programe și standarde de acreditare periodică a competenței profesionale;

d) organizează o subcomisie pentru probleme de rezidențiat și alte forme de învățământ profesional;

e) propune organelor competente cifra de școlarizare în învățământul medical.

Art. 45. Comisia de acreditări și avizări și Comisia de Educație Medicală Continuă au ca obiectiv impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului profesional pe teritoriul județului Teleorman. În acest sens comisiile îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății verificarea, validarea și echivalarea calificării membrilor săi;

b) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și gradelor profesionale;

c) participă în comisiile centrale de acreditări;

d) propune și avizează metodologia de acreditare a medicilor și a unităților medico-sanitare;

f ) avizează înființarea cabinetelor medicale pe raza județului Teleorman.

g) în condițiile legislației în vigoare, urmărește efectuarea numărului minim de credite EMC, de către membrii săi.

Art. 46. Comisia de imagine, relații interne și externe are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor Teleorman și structurile guvernamentale, nonguvernamentale, județene, naționale sau internaționale. Relația cu publicul și mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau al președintelui acestei comisii.

Art. 47. Comisia administrativă are următoarele atribuții:

a) asigură asistența juridică curentă în domeniul financiar-contabil al Colegiului Medicilor Teleorman;

b) gestionează patrimoniul și ține evidența financiar-contabilă;

c) centralizează cotizațiile și celelalte venituri;

d) asigură activitatea de birotică;

e) fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

g) fundamentează și propune Biroului Consiliului necesarul de personal de execuție.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL VII

VENITURILE COLEGIULUI MEDICILOR TELEORMAN

Art. 48. Veniturile Colegiului Medicilor Teleorman se constituie din:

a) taxa de înscriere;

b) cotizațiile lunare ale membrilor;

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice;

d) donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice;

e) legate;

f) drepturi editoriale;

g) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

h) fonduri rezultate din manifestările culturale și științifice;

i) organizarea de cursuri de educație profesională continuă;

j) alte surse.

Art. 49. Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Teleorman este de 10% din salariul minim pe economie.

Art. 50. Cotizațiile lunare are membrilor sunt stabilite de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România și aplicate de către Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 51. Cotizațiile datorate și neplătite în termenul fixat de către Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman de către membrii Colegiului Medicilor din România determină plata unor penalități egale cu cele percepute pentru neplata obligațiilor fiscale.

Art. 52. Neplata cotizației datorate Colegiului Medicilor Teleorman pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a medicului, se sancționează cu suspendarea calității de membru al colegiului până la plata cotizației datorate și a penalităților aferente. Sancțiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea Comisiei administrative a colegiului.

Art. 53. Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătății, casei de asigurări de sănătate județene și angajatorului medicului suspendat.

Art. 54. Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea și funcționarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii, cheltuieli de capital, perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, ajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de instituții cu scop filantropic și științific, alte cheltuieli aprobate, după caz, de Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 55. Președintele Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman va trimite anual până la sfârșitul lunii martie, Colegiului Medicilor din Romania, copii de pe bugetul pentru anul în curs, aprobat de către consiliul colegiului și copii de pe bilanțul și contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al anului anterior. Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către președintele Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman.

Art. 56. Membrii Colegiului Medicilor din România care sunt excluși nu au nici un drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului și nici să ridice pretenții asupra taxelor de înscriere, cotizațiilor sau altor eventuale contribuții bănești ori material virate către Colegiul Medicilor Teleorman.

Mergeți la începutul paginii

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 57. Membrii Colegiului Medicilor Teleorman pot fi aleși în structurile locale și/sau naționale pentru un număr maxim de mandate care este stabilit prin lege și legislația proprie a Colegiului Medicilor din România.

Art. 58. Un mandat are durata de 4 ani.

Art. 59. Funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și membru simplu în Consiliul Județean, atât de la nivel teritorial, cât și central, sunt incompatibile cu situațiile prevăzute la Titlul XII din Legea nr.95/2006: Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România.

Art. 60. Membrii în toate funcțiile de conducere se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii adunărilor generale teritoriale, respectiv ai Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România.

Art. 61. Încetarea calității de reprezentant sau de membru în organele de conducere sau de reprezentant în organele de conducere intervine în următoarele situații:

a) demisie personală;

b) incompatibilitate apărută ulterior alegerii;

c) deces;

d) pierderea calității de membru al Colegiului Medicilor din România;

e) revocare;

f) imposibilitatea exercitării calității.

Art. 62. Locul rămas vacant va fi ocupat de către primul supleant.

Art. 63. În cazul de vacantare a locului vacant din birou, la nivelul Consiliului Colegiului Medicilor Teleorman se organizează noi alegeri pentru locul vacant.

Art. 64. Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr.95/2006 și respectiv cu dispozițiile Statutului Colegiului Medicilor din România.

Art. 65. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Colegiului Medicilor Teleorman, în ședința din 3 martie 2016.

Președinte CJ al CM-TR,

Dr. Sorin Dan CHIREA

Secretar CJ al CM-TR,

Dr. Emilia-Floriana BACARNA

I./R.: Consilier-Juridic CM-TR.

Adrian-Dragoș OPREA

Alexandria / TR

03/03/2016

Descărcați Regulamentul în format .pdf

Mergeți la începutul paginii