Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Decizia nr. 1 din 16.01.2015

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 02.02.2015

Decizia nr. 1/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

În temeiul art. 370, 373, 392, 396, 406 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) documentul care atestă echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic va fi eliberat prin Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România. Echivalarea se face în baza următoarelor documente:
- diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dobândite;
- documente emise de autorităţile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămâni), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;
- documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continue însuşite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;".

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi depuse în limba în care au fost emise - în copii legalizate şi însoţite de traducerile legalizate în limba română."

Art. II. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

VASILE ASTĂRĂSTOAE