Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Colegiul medicilor din România

Decizie nr. 18/2018

din 28/09/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 18/10/2018

Decizia nr. 18/2018 privind gestionarea mecanismului de alertă

În temeiul art. 431 lit. b), art. 438, 439 şi 4112 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 47 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - (1) Cazurile de restrângere sau de interzicere de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României sunt supuse procedurii mecanismului de alertă.

(2) Sunt supuse aceleiaşi proceduri şi situaţiile în care expiră o interdicţie sau o restricţie dintre cele menţionate la alin. (1), precum şi orice altă schimbare ulterioară a situaţiei iniţial comunicate.

Art. 2. - Mecanismul de alertă presupune informarea de către Colegiul Medicilor din România, prin intermediul Sistemului de informare a pieţei interne, a autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la survenirea uneia dintre situaţiile ce fac obiectul mecanismului de alertă.

Art. 3. - (1) În vederea realizării mecanismului de alertă, colegiilor teritoriale au obligaţia de a transmite către Colegiul Medicilor din România deciziile emise în soluţionarea cazurilor disciplinare, precum şi orice alte acte sau fapte juridice în legătură cu acestea, cum ar fi:

a) depunerea unor contestaţii;
b) formularea unor acţiuni de anulare;
c) suspendări ale efectelor juridice;
d) anulări dispuse de către autorităţile sau instanţele naţionale;
e) radieri.

(2) Transmiterea informaţiilor se face cel mai târziu în prima zi lucrătoare următoare datei emiterii deciziilor ori înregistrării unei comunicări.

Art. 4. - (1) La nivelul Colegiului Medicilor din România, în termen de maximum 2 zile de la înregistrare, deciziile comisiilor de disciplină, precum şi orice altă comunicare ce vizează aspectele ce fac obiectul mecanismului de alertă vor fi înaintate de către departamentul juridic, împreună cu un aviz juridic privind propunerea de declanşare ori nedeclanşare a mecanismului de alertă, către persoana desemnată cu gestionarea Sistemului de informare a pieţei interne care, dacă este cazul, va realiza comunicarea informaţiilor în Sistemul de informare a pieţei interne.

(2) În măsura în care se decide declanşarea procedurii mecanismului de alertă se vor transmite exclusiv informaţiile prevăzute la art. 4113 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât cu privire la aplicarea unor restrângeri sau interziceri ale activităţii profesionale, cât şi în ceea ce priveşte modificarea unor informaţii anterior comunicate.

(3) Persoana desemnată cu gestionarea Sistemului de informare a pieţei interne va informa Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România cu privire la orice măsură luată în legătură cu executarea prezentei decizii.

Art. 5. - (1) Orice act ce face obiectul mecanismului de alertă va fi comunicat în aceeaşi măsură şi medicului respectiv.

(2) În cazul existenţei unei inadvertenţe în informarea transmisă prin mecanismul de alertă, medicul vizat poate solicita rectificarea informării.

(3) Decizia de rectificare a informării iniţiale prin Sistemul de informare a pieţei interne face obiectul prevederilor prezentei decizii.

Art. 6. - (1) Face obiectul prezentei proceduri orice altă comunicare oficială făcută de către orice altă autoritate naţională ori instanţă judecătorească către colegiile teritoriale, respectiv către Colegiul Medicilor din România şi care vizează interzicerea, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României sau anularea totală sau parţială a titlului în temeiul căruia se exercită profesia.

(2) Colegiile teritoriale vor informa Colegiul Medicilor din România cu privire la primirea oricărei informări oficiale cu privire la interzicerea, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei medicale pe teritoriul României de către o autoritate ori o instanţă naţională cel mai târziu în prima zi lucrătoare următoare zilei în care aceasta a fost primită.

Art. 7. - (1) La nivelul Colegiului Medicilor din România, precum şi la nivelul fiecărui colegiu teritorial se vor lua măsurile organizatorice necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de prezenta decizie şi pentru urmărirea alertelor primite ori transmise.

(2) La nivelul Colegiului Medicilor din România, prin decizia Biroului executiv al Consiliului naţional, respectiv la nivelul colegiilor teritoriale, prin decizia biroului executiv al colegiului teritorial, se va desemna o persoană responsabilă, de regulă cu pregătire juridică, cu îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării ei.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

Bucureşti, 28 septembrie 2018.
Nr. 18.