Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Colegiul Medicilor din România - CMR

Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Va intra în vigoare la 01 ianuarie 2024

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 21 septembrie 2023. Formă aplicabilă din 01 ianuarie 2024.

În temeiul art. 399 alin. (1), art. 439 lit. i) și al art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcție în baza calității de medic au obligația de a achita lunar cotizația de membru în cuantum de 100 RON.

Art. 2. - Prin excepție de la prevederile art. 1, medicii rezidenți au obligația de a achita lunar cotizația de membru în cuantum de 50 lei.

Art. 3. - Medicii care nu desfășoară activitate medicală și doresc să își păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România au obligația de a achita lunar o cotizație în cuantum de 5 lei.

Art. 4. - Sunt scutiți de plata cotizației:

a) medicii care au solicitat suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;

b) medicii cărora li s-a aplicat sancțiunea de suspendare a calității de membru, pe perioada suspendării;

c) medicii care au statutul de veterani de război;

d) medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat și au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Art. 6. - Medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptați de la obligația de plată a cotizației.

Art. 7. - Cotizația se plătește lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile prevăzute de lege.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

București, 15 septembrie 2023.

Președintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu

Nr. 17.