Guvernul României

 
Normă metodologică

din 11/04/2012
Versiune actualizata la data de 29/01/2016

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din 11.04.2012


 

    ___________
@Text actualizat la data de 29.01.2016. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 1017/2013
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 16/12/2013.
- Hotărârea nr. 361/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 09/05/2014.
- Hotărârea nr. 1002/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 30/12/2015.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Paza obiectivelor, bunurilor, şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace civile se realizează cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al unităţilor subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
   (2) Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace militare se realizează cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi al unităţilor subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
   (3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.
   Art. 2. - (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.
   (2) Cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
   (3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică.
   (4) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotărâre, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 361/2014 începând cu 09.05.2014.

   (5) Abrogat prin punctul 8. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   Art. 3. - (1) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formată din subunităţi sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga reţea revine conducerii unităţii centrale.
   (2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliţiei, în situaţiile în care unităţile funcţionează în acelaşi imobil, perimetru sau spaţiu alăturat, caz în care obligaţia asigurării măsurilor de securitate revine conducătorilor unităţilor care deţin cota de proprietate ori folosinţă majoritară sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalţi deţinători.
   (3) Pentru asigurarea pazei, ordinii şi siguranţei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor şi altor locuri de distracţie sau de agrement, administratorii acestora au obligaţia de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit legii.
   (4) Unităţile care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:
   a) dacă toate se încadrează în aceeaşi categorie de cerinţe minimale, se vor conforma împreună acestora; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de către conducătorul stabilit de comun acord;
   b) dacă se încadrează în categorii cu cerinţe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerinţe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerinţele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de către conducătorul unităţii care are cele mai stricte cerinţe de securitate.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (5) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc şi proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 9. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 4. - (1) Conducătorii unităţilor care deţin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligaţia implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităţilor au obligaţia de amenajare şi folosire a ghişeelor care să asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) În situaţia unităţilor la care activitatea de procesare, depozitare şi transport de valori este externalizată, obligaţia pentru adoptarea acestor măsuri de securitate revine prestatorului licenţiat al acestor servicii.
   Art. 5. - (1) Planul de pază este documentul în baza căruia se organizează paza şi se întocmeşte cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
   (2) În situaţii excepţionale, pentru asigurarea provizorie a protecţiei unităţii, pe o perioadă de maximum 7 zile pot fi instituite măsuri de pază care nu necesită întocmirea planului de pază şi avizarea acestuia.
   (3) Planul de pază se depune la structura de poliţie organizată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliţie competentă teritorial, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.
   (4) Actualizarea planului de pază se face numai în situaţia modificării suprafeţei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiţionale.
   Art. 6. - În situaţia în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unităţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmeşte plan de pază.
   Art. 7. - În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisă a beneficiarului, să asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, până ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pază sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unităţii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicării deciziei de reziliere a contractului.
   (2) În cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autorităţii competente de anulare a licenţei de funcţionare sau de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, precum şi în cazul încetării activităţii ca urmare a desfiinţării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maximum 30 de zile, serviciile unei alte societăţi specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază iniţial.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 11. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 8. - (1) Unitatea de poliţie competentă teritorial analizează planul de pază şi acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
   (2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) planul de pază conţine toate datele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
   b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;
   c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază şi protecţie ce deţine licenţă de funcţionare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăţi;
   d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.
   (3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară şi prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (31) În situaţia existenţei unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în registrul comerţului.
    ___________
    Alineatul (3^1) a fost introdus prin punctul 13. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (32) În situaţiile de la alin. (3) şi (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute în planul de pază avizat anterior apariţiei litigiului sau se stabilesc în comun de părţi.
    ___________
    Alineatul (3^2) a fost introdus prin punctul 13. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (4) Avizul poliţiei pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condiţiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul şi prestatorul aplică măsurile de restabilire a situaţiei legale.
   Art. 9. - (1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi de pescuit, parcurilor de extracţie sau depozitare şi a echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere şi a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcţionale ale acestora.
   (2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliţie competentă teritorial pe raza căreia se află sediul punctului de lucru, după ce această unitate de poliţie va consulta celelalte unităţi de poliţie, urmând ca avizul să fie notificat şi unităţilor respective.
    ___________
    Art. 9. - a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 10. - (1) Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator şi se vizează spre neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează şi se păstrează de către unitate.
   (3) Controlul modului în care sunt consemnate activităţile desfăşurate în documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază revine şefului de obiectiv, în cazul efectuării pazei prin societăţi specializate de pază şi protecţie, sau şefului formaţiunii, pentru paza proprie.

   
CAPITOLUL II

  Formele de pază

   
SECŢIUNEA 1

  Paza cu efective de jandarmi

   Art. 11. - (1) Achiziţia şi instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor a căror pază şi protecţie se execută cu efective de jandarmi se realizează de către beneficiar, potrivit legii.
   (2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.
   Art. 12. - (1) Paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază şi protecţie, întocmit de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază şi protecţie, după efectuarea analizei de risc de către o comisie numită de comandantul/şeful unităţii de jandarmi.
   (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofiţeri specialişti, cu atribuţii în domeniu, din cadrul unităţii care are în administrare obiectivele, bunurile şi valorile sau asigură efectivele destinate pazei şi protecţiei, şi comandanţii/şefii structurilor de pază şi protecţie; la lucrările comisiei participă şi reprezentanţii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.
   Art. 13. - (1) Formele, modalităţile şi procedeele de pază şi protecţie se stabilesc de către comandantul/şeful unităţii, de comun acord cu conducătorul unităţii beneficiare, în funcţie de executarea recunoaşterii şi a analizei de risc executate la obiectiv.
   (2) Intervenţia cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competenţă, conform planului de intervenţie şi cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.
   (3) Dispozitivele de protecţie fizică la obiectivele cu activităţi nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
   (4) În cazul unităţilor în care paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se asigură în comun cu societăţi specializate de pază şi protecţie sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază şi protecţie se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi şi şefii acestor efective.
   (5) În situaţia în care o instituţie funcţionează în mai multe imobile, paza şi protecţia cu efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
   Art. 14. - (1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecţia şi intervenţia la obiectivele a căror pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
   (2) Controlul efectivelor care asigură paza şi protecţia obiectivelor cu activităţi nucleare, în sistem integrat de pază şi protecţie unic condus de forţele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română şi personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.
   Art. 15. - La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unităţile Jandarmeriei Române pentru paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pază şi protecţie prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Lege au obligaţia de a prezenta documentele solicitate de către unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
   Art. 16. - (1) Personalul beneficiarului care însoţeşte transportul de bunuri şi valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului şi se subordonează şefului echipajului.
   (2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staţiona numai în afara localităţilor, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înştiinţarea prealabilă a unităţii de jandarmi şi a unităţii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Paza cu personal din poliţia locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean

   Art. 17. - (1) Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de autorităţile sau instituţiile publice locale ori judeţene se poate asigura şi cu personal contractual angajat al poliţiei locale sau al direcţiilor şi serviciilor judeţene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea şi atestarea acestor categorii de personal, precum şi la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
   (2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar, reprezentanţii acestuia sau de conducerea poliţiei locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean.
   (3) Poliţia locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile şi valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean.
   Art. 18. - Conducerea unităţii beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliţiei locale sau serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean are obligaţia de a notifica unitatea de poliţie competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunţarea la această formă de pază.

   
SECŢIUNEA a 3-a

Paza proprie

   Art. 19. - Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unităţilor se organizează şi se execută cu personal de pază calificat şi atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncă sau de serviciu cu respectiva unitate.
   Art. 20. - (1) Angajatorul are obligaţia de a echipa personalul de pază cu uniformă, echipament de protecţie, însemne distinctive şi ecuson de identificare, precum şi de a asigura portul acestora în timpul executării serviciului.
   (2) Personalul de pază are obligaţia ca pe timpul executării serviciului să poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie, însemnele distinctive şi ecusonul de identificare.
   (3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecţie, însemnelor distinctive şi a ecusonului de identificare constituie anexă la planul de pază.
   (4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducător de unitate, cu respectarea prevederilor prevăzute în anexa nr. 3.
   (5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice ale organismelor internaţionale la care România este parte.

   
SECŢIUNEA a 4-a

Paza în mediul rural

   Art. 21. - (1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrative, precum şi a celor aparţinând cetăţenilor acesteia.
   (2) Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat şi atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie.
   Art. 22. - (1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populaţia, căile de acces, obiectivele de interes local, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general şi particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicaţii şi autoapărare. Acesta se întocmeşte anterior instituirii formei de pază şi se actualizează în funcţie de modificările survenite.
   (2) Prin dispozitivul de pază se stabileşte numărul de posturi fixe şi itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcţionează şi efectivele necesare.
   (3) În situaţia în care paza se asigură cu personal al poliţiei locale, planul de pază se întocmeşte de către şeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unităţii de poliţie competente teritorial, şi se aprobă de primar.
   (4) Pentru executarea şi evidenţierea serviciului de pază în mediul rural se instituie şi se utilizează documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.

   
SECŢIUNEA a 5-a

Paza şi protecţia prin societăţi specializate de pază şi protecţie

   Art. 23. - Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii.
   Art. 24. - În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate de pază şi protecţie se înţelege administratorul societăţii comerciale, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului de pază.
   Art. 25. - (1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie, reprezentantul legal al societăţii trebuie să depună la inspectoratul de poliţie judeţean competent sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bază de opis, următoarele documente:
   a) cererea de acordare a licenţei de funcţionare, datată şi înregistrată la societate;
   b) regulamentul de organizare şi funcţionare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române, adaptat specificului societăţii;
   c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
   d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societăţii şi a însemnelor distinctive;
   e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
   f) certificatul de înregistrare şi certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerţului cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale;
   g) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat;
   h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activităţi de pază şi protecţie, în situaţia în care societatea are angajate astfel de persoane;
   i) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societăţii;
   j) dovada achitării taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt următoarele:
   a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;
   b) Abrogată prin punctul 15. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
   d) copie a diplomei de licenţă - profilul ştiinţe juridice sau a actului de calificare cu recunoaştere naţională necesar pentru practicarea ocupaţiilor "manager de securitate" sau "manager servicii private de securitate".
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.
   (4) Persoanele juridice străine care solicită obţinerea licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie trebuie să depună documente similare celor prevăzute la alin. (1)-(3), traduse şi legalizate.
   Art. 26. - (1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române. Raportul unităţii de poliţie se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române în format letric, iar restul documentaţiei se transmite în format electronic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se eliberează la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.
   (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduită cetăţenească, organele de poliţie competente efectuează investigaţii şi verificări la domiciliu sau reşedinţă, locurile de muncă anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduită cetăţenească se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezează drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunităţii cu care un anumit individ interacţionează la un moment dat.
   Art. 27. - (1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licenţa de funcţionare prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi încetează valabilitatea în momentul pierderii calităţii de conducător al societăţii specializate de pază şi protecţie sau neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
   (2) Licenţa prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.
   (3) Societăţile comerciale care au deţinut licenţă şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu şi că îndeplinesc condiţiile de licenţiere.
   (4) După eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie datele de identificare şi contact ale societăţii comerciale în evidenţa informatizată constituită potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumită în continuare Registrul naţional al societăţilor licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.
   Art. 28. - (1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie se solicită cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
   (2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, reprezentantul legal al societăţii specializate de pază şi protecţie are obligaţia depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia îşi are sediul social a următoarelor documente:
   a) cererea de reînnoire;
   b) licenţa în original;
   c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia la zi a societăţii comerciale, în formă extinsă;
   d) Abrogată prin punctul 18. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   e) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberat societăţii pentru clasele corespondente activităţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;
   f) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnicomaterială a societăţii, conform modelului postat pe site-ul poliţiei.
   Art. 29. - Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă reînnoirea licenţei dacă societatea îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   a) are ca obiect principal de activitate pază şi protecţie şi se află în funcţiune;
   b) funcţionează la sediile declarate şi înregistrate;
   c) conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute în art. 20 alin. (10) din Lege;
   d) deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost licenţiată;
   e) personalul de pază angajat este calificat şi atestat profesional, cu excepţia celui angajat în condiţiile art. 41 alin. (2);
   f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii licenţei;
   g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
   h) conducătorul societăţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
   i) Abrogată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   Art. 291. - (1) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către Inspectoratul General al Poliţiei Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază.
   (2) Decizia se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi Serviciului Român de Informaţii şi oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.
   (3) Decizia poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să notifice beneficiarii cu privire la aceasta.
    ___________
    Art. 29^1. - a fost introdus prin punctul 20. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 30. - Societăţile specializate de pază şi protecţie pot presta serviciile licenţiate dacă conducătorul societăţii deţine avizul poliţiei, iar personalul folosit este calificat şi atestat profesional pentru activităţile respective.
   Art. 31. - (1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţii societăţilor specializate de pază şi protecţie în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul registrului comerţului şi notificate organelor de poliţie competente teritorial.
   (2) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie are obligaţia de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia/căreia aceasta îşi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea şi funcţionarea societăţii.
   (3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societăţii are obligaţia să informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activităţile desfăşurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia s-au desfăşurat activităţile respective.
   Art. 32. - Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a înfiinţa un registru special, după modelul prevăzut în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică contractele de prestări de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.
   Art. 33. - (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul societăţii trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
   (2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un şef de tură pe schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând atribuţiile unui post de pază în caz de nevoie.
   (3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecţie printr-o societate specializată, conducătorul societăţii specializate trebuie să desemneze un şef de obiectiv care să asigure relaţionarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază şi să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
   (4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puţin o dată pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.
   (5) Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenţilor de pază cu prevederile consemnelor generale şi particulare şi răspunde de modul de executare a serviciului de către aceştia.
   Art. 34. - (1) În vederea evidenţierii executării serviciului de pază, conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie are obligaţia de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2, iar şeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora.
   (2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializată de pază şi protecţie se înregistrează şi se analizează lunar de conducerea societăţii.
   Art. 35. - (1) Planul de protecţie reprezintă documentul operativ, avizat de poliţie, în baza căruia se desfăşoară activităţile specifice de gardă de corp.
   (2) Planul de protecţie se întocmeşte de conducerea societăţii specializate de pază şi protecţie cu consultarea beneficiarului şi se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie, cu 5 zile înainte de începerea activităţii contractate.
   (3) Prin planul de protecţie se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei căreia i se asigură protecţia, date privind ameninţările posibile şi necesitatea protecţiei, dispozitivul de protecţie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care execută activităţile de protecţie, consemnul general şi particular al personalului gardă de corp, modul de acţiune în diferite situaţii, legătura şi cooperarea cu autorităţile cu atribuţii în domeniu.
   Art. 36. - (1) Copia procesului-verbal prin care se constată şi se sancţionează nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) şi art. 42 din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societăţii specializate de pază şi protecţie.
   (2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu şi a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la incidenţa acestor norme legale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziţie a şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căruia/căreia persoana juridică îşi are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menţionate faptele constatate şi prevederile legale încălcate, precum şi durata de suspendare propusă, în funcţie de gravitatea faptelor comise.
   (4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societăţii în cauză, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii şi Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum şi obligaţiile ce revin conducătorului societăţii în această perioadă.
   (5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
   Art. 37. - (1) Anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază şi protecţie, în cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, de către instanţa de judecată.
   (2) Inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 15 zile de la sesizare, efectuează cercetări şi stabileşte împrejurările comiterii faptei.
   (3) Actul de constatare a situaţiei care atrage anularea licenţei, documentele care au stat la baza constatării, originalul licenţei de funcţionare şi raportul unităţii de poliţie privind propunerea de anulare a licenţei se înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române, care se pronunţă în termen de 10 zile de la data sesizării.
   (4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, anularea licenţei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare a făptuitorului.
   (5) Măsura anulării licenţei se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea, Serviciului Român de Informaţii, precum şi oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea, pentru înscrierea menţiunii.
   (6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti societatea specializată de pază şi protecţie beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii şi angajarea de personal.
   (7) Măsura anulării licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază şi protecţie se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
   Art. 38. - (1) La cererea conducătorului societăţii specializate, precum şi în situaţia în care licenţa nu este reînnoită, Inspectoratul General al Poliţiei Române actualizează în mod corespunzător informaţiile din Registrul naţional al societăţilor licenţiate.
   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia societatea specializată de pază şi protecţie îşi are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, împreună cu originalul licenţei.
   Art. 39. - În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului licenţei de funcţionare, organele de poliţie eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia.
   Art. 40. - Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 4.

   
CAPITOLUL III

  Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp

   
SECŢIUNEA 1

  Selecţia, atestarea şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp

   Art. 41. - (1) Conducătorii unităţilor şi conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia încadrării personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile privind pregătirea profesională şi atestarea, prevăzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
   (2) În vederea angajării în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale dau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au mai fost angajate ca personal de pază sau gardă de corp.
   (3) Pentru obţinerea avizului Serviciului Român de Informaţii, unităţile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege înaintează acestei instituţii adresa de solicitare a avizului însoţită de copia certificată a documentelor de identitate pentru fiecare persoană angajată în vederea executării serviciului de pază. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.
   Art. 42. - Verificarea cunoaşterii limbii române de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se face de către angajator pe baza unui interviu şi a unei probe scrise.
   Art. 43. - Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii.
    ___________
    Art. 43. - a fost modificat prin punctul 22. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 44. - (1) Ocupaţia de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gardă de corp este "agent de securitate" şi se dobândeşte prin absolvirea cursului de calificare de bază "agent de securitate" şi promovarea examenului în acest sens.
   (2) Criteriile şi procedura privind desemnarea poliţiştilor în comisiile de examinare constituite potrivit art. 39 din Lege se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Participarea poliţiştilor în comisiile de examinare constituie o atribuţie de serviciu şi nu se remunerează suplimentar salarizării acestora, potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Tematica programelor de formare profesională de bază şi perfecţionare este prevăzută în anexa nr. 5.
   (4) Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la şeful de tură inclusiv, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza programei de pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi postate pe pagina web a acestei instituţii. Răspunderea pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătorului societăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societăţii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 23. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (5) Personalul de pază care a absolvit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupaţia de agent pază şi ordine - cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenţilor cursului de calificare profesională de bază.
   Art. 45. - Pentru ocupaţiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine şi agent transport valori se organizează cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenţii cursului de calificare de bază.
   Art. 46. - (1) Copia procesului-verbal prin care se constată contravenţia prevăzută la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor şi atribuţiilor prevăzute la art. 48-50 din Lege, se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionată.
   (2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu şi a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp se dispune de către conducerea inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionată, după caz, pe baza:
   a) actului prin care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
   b) procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale neatacat cu plângere în termenul legal sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva procesului-verbal;
   c) documentelor ce atestă pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilităţii.
   (4) Măsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizată şi este comunicată în termen de 10 zile unităţii angajatoare, persoanei în cauză şi emitentului atestatului.
   Art. 47. - Certificatul de absolvire pentru ocupaţia "manager de securitate" se eliberează de către furnizorii de formare profesională autorizaţi potrivit legii, după absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
   Art. 48. - În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliţie eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.
   Art. 49. - Modelul atestatului profesional este prevăzut în anexa nr. 6A.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Dotarea şi folosirea însemnelor şi a mijloacelor de apărare

   Art. 50. - (1) Angajatorii au obligaţia dotării personalului de pază şi gardă de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.
   (2) Cu excepţia situaţiei în care personalul de pază şi gardă de corp nu deţine atestat profesional, fiind angajat în condiţiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menţionează seria şi numărul atestatului profesional.
   (3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare şi fotografia titularului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 25. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (4) Modelul ecusonului de identificare este prevăzut în anexa nr. 6B.
   Art. 51. - Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condiţiile legii, în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, precum şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat şi oprirea acţiunilor violente ale elementelor turbulente.
   Art. 52. - (1) Personalul de pază şi gardă de corp, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electroşocuri omologate şi certificate de instituţii abilitate, precum şi mijloace de comunicaţii.
   (2) Pentru asigurarea pazei şi securităţii obiectivelor păzite, personalul de pază poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai şi câini, special dresaţi şi antrenaţi, conform prevederilor planului de pază şi/sau regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii specializate de pază şi protecţie.
   (3) Este interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor pentru acoperirea feţei sau a cătuşelor metalice.
   (4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă ori acustică, precum şi inscripţionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societăţilor specializate de pază şi protecţie.
   Art. 53. - (1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptă corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
   (2) Sunt interzise dotarea personalului de pază şi gardă de corp, precum şi folosirea de către acesta a bastoanelor confecţionate din alte materiale decât cauciucul.
   Art. 54. - Pentru împiedicarea şi oprirea acţiunii persoanelor agresive care atacă personalul de pază şi gardă de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mică capacitate, de maximum 100 ml.

   
CAPITOLUL IV

  Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special

   Art. 55. - (1) Transportul bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate.
   (2) Prin mijloace de transport anume destinate se înţelege:
   a) autovehicule blindate şi semiblindate care, prin construcţie, dotare şi exploatare, au rolul de a asigura rezistenţa la acţiunea armelor de foc pentru protecţia personalului însoţitor şi rezistenţa la efracţie a compartimentului de valori;
   b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracţie, fixat de caroserie şi prevăzut cu încuietori acţionate din panoul de control al conducătorului auto.
   Art. 56. - (1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului şi valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens, în care se menţionează clasele de rezistenţă la acţiunea armelor de foc, având cel puţin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenţă la efracţie a compartimentului de valori de cel puţin clasă de rezistenţă RC 3, conform standardelor europene aplicabile.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Autovehiculele semiblindate au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenţă sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate şi semiblindate este prevăzut cu o singură uşă, care este asigurată cu închidere centralizată a maşinii şi cu două încuietori mecanice sigure.
   (4) Abrogat prin punctul 27. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   Art. 57. - (1) Derularea transporturilor bunurilor şi valorilor se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe minime:
   a) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
   b) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 150.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 28. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   c) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 şi 150.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pază propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 28. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Pentru bunurile şi valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condiţiile legii.
   (3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înţelegerii dintre părţi, trebuie să deţină poliţă de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile transportate.
   Art. 58. - (1) Planul de pază a transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă varianta de transport: în localitate, judeţ ori interjudeţean şi durata acestuia.
   (2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare şi itinerarele se stabilesc şi se consemnează în documente de către responsabilul transportului şi se comunică echipajului la instructajul efectuat înainte de plecarea în cursă.
    ___________
    Art. 58. - a fost modificat prin punctul 29. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 59. - (1) Planul de pază al transportului cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin (2) din Lege şi se depune la unitatea teritorială de poliţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii activităţii de transport.
   (2) Actualizarea planului de pază al transportului se face numai în situaţia modificării dispozitivului de pază sau a regulilor de efectuare a pazei, precum şi în cazul schimbării prestatorului ori a autovehiculelor prevăzute în planul de pază.
   (3) În cazul indisponibilităţii temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de valori de la o altă societate licenţiată care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază iniţial. Dacă prelungirea indisponibilităţii durează mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de pază conform alin. (2).
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 30. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 60. - (1) Unitatea de poliţie competentă teritorial analizează planul de pază al transporturilor şi acordă avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.
   (2) Avizul poliţiei pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării.
   Art. 61. - (1) În vederea asigurării securităţii personalului şi a valorilor transportate, autovehiculele blindate şi semiblindate se echipează cu dispozitive tehnice de pază, localizare şi supraveghere, precum şi sisteme de alarmare şi de comunicaţii care să asigure legătura cu dispeceratul de monitorizare şi alertare a poliţiei sau jandarmeriei, după caz.
   (2) Autovehiculele special amenajate se dotează cu dispozitive tehnice de pază şi alarmare pe compartimentul de valori, precum şi cu mijloace de comunicaţii, iar sistemul de alarmă se conectează la un centru de monitorizare şi intervenţie avizat de poliţie.
   (3) Prin monitorizare se înţelege posibilitatea tehnică de stabilire, în orice moment, a poziţiei autospecialei şi a direcţiei de deplasare şi de semnalare a stării de pericol în caz de necesitate, precum şi de înregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare.
   (4) Monitorizarea şi localizarea autovehiculelor de transport blindate şi semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deserveşte o platformă tehnică special destinată.
   Art. 62. - Pentru protecţia bancnotelor transportate pot fi folosite soluţii alternative care asigură posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efracţie sau la deschidere neautorizată şi descurajarea agresării personalului însoţitor.
   Art. 63. - (1) Personalul care asigură paza transportului de valori se dotează cu arme de foc şi, după caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum şi mijloace de protecţie individuală.
   (2) Mijloacele din dotarea efectivă se stabilesc în funcţie de bunurile şi valorile transportate, prin planul de pază.
   (3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat şi utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor preţioase se dotează cu mijloace de protecţie individuală, de autoapărare şi intervenţie.
   Art. 64. - În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de transport, precum şi în cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unităţile de jandarmi pun la dispoziţie, contra cost, autovehicule inscripţionate şi dotate cu mijloace de semnalizare acustică şi luminoasă.
   Art. 65. - (1) Vagoanele care transportă produse cu caracter special se dotează cu dispozitive tehnice de pază şi alarmare conectate la vagonul corp de gardă.
   (2) Vagonul corp de gardă trebuie să asigure condiţii de siguranţă şi dotare pentru odihnă, igienă, încălzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniţiei şi mijloacelor de protecţie şi intervenţie.
   (3) Navele de transport al produselor cu caracter special şi cele destinate transportului efectivelor de jandarmi se prevăd cu sisteme de localizare, echipamente de navigaţie pe timp de noapte cu radar, sondă cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroşu, dispozitive acustice de semnalizare.
   (4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie să asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eşalonului de transport.
   Art. 66. - (1) Transportul valorilor monetare aparţinând unităţilor se poate efectua fără utilizarea mijloacelor de transport, în mod excepţional, numai pentru valorile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci când nu este posibilă realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevăzute de lege, în următoarele cazuri:
   a) valorile monetare sunt transferate în acelaşi imobil sau complex comercial;
   b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanţă de până la 300 metri.
   (2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asigură protecţia persoanei cu personal de pază dotat cu mijloace de protecţie şi autoapărare sau folosirea genţilor securizate de transport certificate, prevăzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.
   (3) Pentru protecţia factorilor poştali aflaţi în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligaţia să asigure dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor deţinute, prin sistemele prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

   
CAPITOLUL V

  Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

   
SECŢIUNEA 1

  Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

   Art. 67. - (1) Asocierea măsurilor şi a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face în baza analizei de risc la efracţie, elaborată în condiţiile art. 2.
   (2) Deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenţa acestora.
   (3) Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizică şi a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naţionale în vigoare de către organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European.
   (4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video şi/sau audio în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.
   Art. 68. - (1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:
   a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
   b) unităţi sau instituţii de interes public;
   c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
   d) magazine de arme şi muniţii;
   e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
   f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
   g) centre de procesare;
   h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 31. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   i) Abrogată prin punctul 32. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 31. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   k) Abrogată prin punctul 32. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   (2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.
   Art. 69. - (1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avizare la inspectoratele judeţene de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căreia se află obiectivul, înainte de începerea lucrărilor de execuţie.
   (11) Unităţile aflate în una dintre situaţiile prevăzute de art. 3 alin. (4) pot depune spre avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care îl exploatează împreună.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 33. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliţiei, în termen de 15 zile de la depunere, în următoarele situaţii:
   a) sunt îndeplinite cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1;
   b) componenţa, calitatea şi funcţionalitatea sistemelor asigură detecţia pătrunderii neautorizate, supravegherea şi înregistrarea video, precum şi transmiterea la distanţă a semnalelor tehnice şi de alarmare;
   c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 7.
   Art. 70. - (1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, cu competenţe profesionale specifice, cu respectarea cerinţelor din prezentele norme metodologice şi a normativelor tehnice specifice.
   (2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naţionale sau europene de profil şi în concordanţă cu gradul de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului protejat.
   (3) Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate este răspunzătoare de implementarea şi respectarea proiectului de execuţie.
   (4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcţiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.
   Art. 71. - (1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerinţele iniţiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fişe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.
   (2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliţiei.
   (3) Modificarea configuraţiei sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcţii diferite faţă de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliţie atrage pierderea valabilităţii avizului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 34. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 72. - Participarea specialistului poliţiei la punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicaţiile avizate.
   Art. 73. - (1) Elementele de protecţie mecanofizică destinate asigurării securităţii la efracţie a valorilor pot fi folosite dacă acestea deţin documente de certificare a conformităţii cu standardele europene sau naţionale de profil, care să ateste clasa de rezistenţă la efracţie la atac manual ori de rezistenţă la acţiunea armelor de foc.
   (2) Nivelul de rezistenţă al acestor produse se aliniază în funcţie de valorile protejate, conform anexei nr. 1.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Licenţierea şi funcţionarea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei. Reînnoirea licenţei

   Art. 74. - Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei sunt societăţi comerciale care au înscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre următoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
   Art. 75. - În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se înţelege administratorul societăţii, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului.
    ___________
    Art. 75. - a fost modificat prin punctul 35. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 76. - (1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societăţii depune la inspectoratul de poliţie judeţean competent sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bază de opis, următoarele documente:
   a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) şi g);
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 36. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   b) regulamentul de organizare şi funcţionare, care cuprinde: organigrama societăţii comerciale, din care să rezulte organizarea activităţii în domeniul pentru care se cere licenţierea, mijloacele tehnice din dotare şi procedurile de lucru specifice activităţii pentru care se solicită licenţierea sau, atunci când există implementat un sistem de management al calităţii, procedurile de lucru pentru domeniul în care se solicită licenţierea;
   c) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societăţii.
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), necesare acordării avizului prevăzut de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:
   a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) şi c);
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 37. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   b) copie certificată de pe certificatul de competenţe pentru ocupaţia "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";
   c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la cunoaşterea obligaţiei păstrării confidenţialităţii datelor şi informaţiilor obţinute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.
   (3) Unitatea de poliţie competentă acordă avizul personalului tehnic la solicitarea societăţii angajatoare, dacă se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 din Lege.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 38. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 77. - Prevederile art. 25 alin. (3) şi (4), art. 26 şi 27 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 78. - (1) Societăţile comerciale licenţiate sau autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European au obligaţia notificării Inspectoratului General al Poliţiei Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuţiei se face după obţinerea acordului autorităţii.
   (2) În cazul în care societatea comercială prevăzută la alin. (1) nu deţine licenţa sau autorizaţia prevăzută la alin. (1), aceasta trebuie să urmeze procedurile de licenţiere prevăzute de legislaţia din România.
   (3) Documentaţia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice şi ale conducătorului societăţii comerciale prevăzute la alin. (1), autorizaţia sau licenţa deţinută, autoritatea emitentă care să facă dovada abilitării.
   Art. 79. - Licenţierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice se realizează în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute pentru societăţile comerciale.
   Art. 80. - Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei pot presta serviciile licenţiate dacă conducătorul acestora deţine avizele poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat şi avizat pentru activităţile respective. Avizul negativ al Serviciului Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentat pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.
   Art. 81. - Conducătorii societăţilor specializate în sisteme de alarmare au obligaţia de a consemna în registrul special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în ordine cronologică.
   Art. 82. - Conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să asigure:
   a) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;
   b) controlul execuţiei lucrărilor şi respectării proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
   c) primirea şi remedierea cu celeritate a defecţiunilor semnalate.
    ___________
    Art. 82. - a fost modificat prin punctul 39. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 83. - În vederea evidenţierii lucrărilor executate, conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să înfiinţeze şi să asigure documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 84. - Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia îşi are sediul societatea sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activităţile desfăşurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
   Art. 85. - (1) Conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecanofizice sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.
   (2) Personalul de conducere şi cel tehnic din cadrul societăţilor specializate care a încetat raporturile de serviciu nu are dreptul să intervină în sistemele executate de societate ori să divulge informaţiile referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.
   Art. 86. - La solicitarea beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societăţii instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei sau care a asigurat mentenanţa acestuia are obligaţia predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului şi a documentaţiei aferente, pe bază de proces-verbal.
   Art. 87. - (1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se solicită cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
   (2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia depunerii, în termenul prevăzut la alin. (1), la inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia îşi are sediul social a următoarelor documente:
   a) documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), cu excepţia certificatului de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
   b) Abrogată prin punctul 40. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele executate şi în derulare, încadrarea organigramei şi existenţa personalului de specialitate, precum şi dotarea tehnico-materială a societăţii.
   Art. 88. - Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă reînnoirea licenţei numai dacă:
   a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevăzute la art. 74 şi se află în funcţiune;
   b) personalul tehnic este avizat şi are competenţe specifice în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
   c) societatea funcţionează la sediile declarate şi înregistrate;
   d) conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în continuare condiţiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;
   e) societatea deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost licenţiată;
   f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii licenţei;
   g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
   h) conducătorul societăţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.
   (2) Unitatea de poliţie competentă verifică corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire şi întocmeşte un raport cu propuneri, pe care îl înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române. Documentaţia de reînnoire se poate transmite în format electronic.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 41. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 89. - (1) Copia procesului-verbal prin care se constată şi se sancţionează nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (6) şi (7), art. 30 şi art. 34 alin. (2) din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
   (2) Prevederile art. 36-40 se aplică în mod corespunzător.

   
CAPITOLUL VI

  Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

   Art. 90. - (1) Societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare şi intervenţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
   (2) Unităţile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unităţilor proprii, cu asigurarea programării sistemelor locale şi a intervenţiilor prin societăţile specializate în sisteme de alarmare, respectiv pază şi protecţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
   (3) Unităţile de jandarmi şi poliţia locală pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conectează numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu pază de structura respectivă.
   (4) Conectarea şi programarea centralelor abonaţilor la staţia de dispecerizare a structurilor prevăzute la alin. (3), precum şi inspecţia tehnică periodică a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
   (5) Intervenţia la evenimente se realizează numai prin personal calificat al societăţilor specializate de pază şi protecţie, al Jandarmeriei Române sau al poliţiei locale, potrivit competenţelor.
   Art. 91. - Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înţelege:
   a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o staţie de dispecerizare care asigură recepţionarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local şi interogarea stării sistemului local;
   b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;
   c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepţionate de către operatorii staţiei de dispecerizare şi verificarea veridicităţii alarmei prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie sau prin verificare tehnică de la distanţă;
   d) sesizarea autorităţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit că autorii au săvârşit fapte penale ori contravenţionale;
   e) asigurarea mentenanţei periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei şi a centrului de monitorizare;
   f) asigurarea intervenţiilor tehnice pentru eliminarea disfuncţionalităţilor echipamentelor tehnice.
   Art. 92. - În funcţionare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă şi verificarea semnalelor de la sistemele conectate şi iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenţie astfel încât să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice.
    ___________
    Art. 92. - a fost modificat prin punctul 42. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 93. - (1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare şi intervenţie, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) să deţină staţia de dispecerizare necesară recepţionării semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
   b) să aibă personal angajat şi avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;
   c) să dispună de un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naţionale în vigoare în privinţa organizării şi funcţionării unui centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor;
   d) să deţină echipamentele de comunicaţii şi canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenţie;
   e) să deţină autoturismele şi să aibă agenţi de intervenţie pază şi ordine pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace şi servicii de la o societate licenţiată;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 43. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   f) să deţină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul şi autorităţile, precum şi pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;
   g) să deţină poliţă de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare şi intervenţie;
   h) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului.
   (2) Pentru avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, solicitantul trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial documentaţia prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), iar, cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti la locul de funcţionare, să facă dovada existenţei lor.
   Art. 94. - Societatea care asigură serviciile de monitorizare şi beneficiarul au obligaţia de a lua măsuri pentru preîntâmpinarea următoarelor situaţii:
   a) sesizarea în mod eronat a autorităţilor pentru intervenţia la obiectivele monitorizate;
   b) nesesizarea efracţiei sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile societăţii prestatoare sau beneficiarului;
   c) declanşarea de alarme false repetate datorată neasigurării condiţiilor de exploatare şi mentenanţă corespunzătoare a sistemelor de alarmă.
   Art. 95. - Avizul dat regulamentului de organizare şi funcţionare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
   Art. 96. - Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei au obligaţia transmiterii semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activităţile desfăşurate către unitatea de poliţie competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliţie.
   Art. 97. - Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura intervenţia fără a depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv 30 de minute în localităţi rurale, şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.
    ___________
    Art. 97. - a fost modificat prin punctul 44. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 98. - (1) Dispozitivul echipelor de intervenţie se dimensionează în funcţie de numărul de abonaţi, repartizarea şi dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliţi.
   (2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenţie pe abonaţi şi zone se face prin anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

   
CAPITOLUL VII

  Dispoziţii finale

   Art. 99. - (1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliţie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind măsurile de asigurare a securităţii unităţilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului încheie un proces-verbal de constatare, în care se înscriu măsurile şi termenele de remediere a deficienţelor.
   (2) La stabilirea termenelor de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliţie au în vedere volumul şi natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unităţii respective; durata stabilită pentru remedierea deficienţelor este, de regulă, de maximum 60 de zile, iar pentru motive întemeiate, durata pentru remedierea deficienţelor poate fi prelungită, la cerere, cu o perioadă de maximum 120 de zile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 45. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Abrogat prin punctul 46. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   (4) Conducătorii unităţilor răspund de soluţionarea în termen a măsurilor stabilite în procesul-verbal prevăzut la alin. (1).
   Art. 991. - Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina web a instituţiei modele ale documentelor utilizate în activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotărâre.
    ___________
    Art. 99^1. - a fost introdus prin punctul 47. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 100. - Anexele nr. 1-5, 6A, 6B şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

   
ANEXA Nr. 1
  la normele metodologice

   
Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica şi stabili zonele funcţionale, corespunzător activităţii desfăşurate, şi de a adopta măsuri necesare asigurării protecţiei vieţii, integrităţii persoanelor şi siguranţei valorilor.
   (2) Zonele funcţionale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt:
   a) zona de acces în unitate şi zona perimetrală;
   b) zona de tranzacţionare;
   c) zona de depozitare;
   d) zona de expunere;
   e) zona de transfer;
   f) zona de procesare;
   g) zona echipamentelor de securitate;
   h) zona de tranzacţii cu automate bancare.
   i) alte zone cu regim de securitate ridicat;
    ___________
    Litera i) a fost introdusă prin punctul 48. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 2. - (1) Prin zona de acces în unitate se înţelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieşirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienţilor, angajaţilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcţiei, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereţi, vitraje sau ferestre.
   (2) Zona de tranzacţionare reprezintă spaţiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relaţia cu clienţii.
   (3) Zona de depozitare reprezintă spaţiul special amenajat pentru păstrarea în siguranţă a valorilor monetare ori a bunurilor.
   (4) Zona de expunere reprezintă spaţiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiţii de siguranţă, a bunurilor sau valorilor.
   (5) Zona de transfer reprezintă spaţiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare şi alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.
   (6) Zona de procesare reprezintă spaţiul special destinat şi amenajat pentru prelucrarea, numărarea şi pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
   (7) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spaţiul restricţionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcţionării sau monitorizării unor astfel de echipamente.
   (8) Zona de tranzacţii cu automate bancare reprezintă spaţiul în care clienţii pot face operaţiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenţa unui operator.
   (9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spaţiile care necesită restricţii sau protecţie specială datorită valorilor de protejat ori a activităţii.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 49. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 3. - (1) Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip de aplicaţii. Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate şi, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracţional.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 50. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unităţile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acţionare a uşilor, şi are rolul de restricţionare a accesului neautorizat în spaţiile protejate.
   (3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare şi posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoaşterii/identificării persoanelor.
   Art. 4. - Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligaţi să încheie contracte de întreţinere periodică cu societăţi licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici.
   Art. 5. - (1) Protecţia mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieţii şi integrităţii personalului operator sau restricţionării accesului neautorizat la valori.
   (2) Gradul de siguranţă/rezistenţă al elementelor de protecţie mecanofizice utilizate în unităţi se stabileşte proporţional cu cuantumul valorilor protejate şi nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naţionale de profil.
   Art. 6. - (1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor şi valorilor prin intermediul unor suprafeţe vitrate exterioare este permisă doar în situaţia în care suprafaţa vitrată prezintă rezistenţă la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 51. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Uşile şi ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranţă pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spaţiul unităţii, cu excepţia obiectivelor în care este instituită paza fizică şi a celor cu program permanent.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 51. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (3) Operaţiunile cu numerar în zonele de tranzacţionare la unităţile financiar-bancare se pot efectua în spaţii amenajate, în care personalul este separat de clienţi prin elemente de protecţie rezistente la acţiunea armelor de foc şi sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin maşini de reciclare a numerarului.
   (4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puţin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puţin 5 minute, precum şi seifurile utilizate suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 51. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (41) Dulapurile de casierie aflate în spaţiile funcţionale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 52. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, maşinile de schimb valutar, maşinile de reciclat numerar şi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului. Pot fi utilizate şi alte soluţii tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistenţă la efracţie determinat şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 53. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   
CAPITOLUL II

  Cerinţe minime pe categorii de unităţi

   Art. 7. - Abrogat prin punctul 54. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   Art. 8. - Cerinţele minime pentru unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice sunt următoarele:
   a) sistemul de alarmare la efracţie va asigura detecţie perimetrală la nivelul gardului de protecţie a obiectivului, pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu;
   b) obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.
   Art. 81. - Unităţile şi instituţiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, detecţie a efracţiei pe zonele de expunere sau depozitare valori şi control acces, prin personal sau echipamente.
    ___________
    Art. 8^1. - a fost introdus prin punctul 55. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 9. - (1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranţă, instituţiile de creditare din categoria băncilor trebuie să respecte prezentele cerinţe minimale de securitate.
   (2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafeţelor vitrate exterioare, camerei tehnice şi a spaţiilor cu valori şi asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de lucru cu clienţii şi în spaţiile cu valori.
   (3) Subsistemul de detecţie a efracţiei se programează cu partiţii (arii virtuale) distincte pentru spaţiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului şi utilizarea numai de către personalul autorizat al unităţii.
   (4) În situaţia existenţei pazei umane permanente, se programează partiţii pentru efectuarea serviciului de pază: uşa de acces, traseele de patrulare interioare şi accesul la grupul sanitar.
   (5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare şi intervenţie.
   (6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcţionare.
   (7) Personalul de conducere şi cel din zonele de tranzacţionare trebuie să dispună de elemente de semnalare a stării de pericol la ameninţare, care transmit alarma în mod silenţios.
   (8) Pentru situaţiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră, care se va acţiona imediat după părăsirea locului faptei de către autor şi realizează semnalizarea optică în exteriorul unităţii a stadiului producerii evenimentului.
   (9) Sistemele de alarmare la efracţie aferente spaţiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanţă în caz de ameninţare. Intervalele pentru dezactivarea temporizată se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spaţii se poate realiza şi prin intermediul sistemului de control acces.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 56. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricţionarea accesului neautorizat cel puţin în spaţiile de manipulare a valorilor şi echipamentelor de securitate.
   (11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât şi din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare şi acces în spaţiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.
   (12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoaşterea.
   (13) Pentru asigurarea protecţiei mecanofizice a sediilor instituţiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente certificate pentru cel puţin clasa minimă de rezistenţă recomandată de standardele europene sau naţionale din domeniu, după cum urmează:
   a) uşile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistenţă la efracţie şi să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;
   b) la unităţile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.
   Art. 10. - (1) Instituţiile de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare ce derulează activităţi cu numerar au obligaţia de a asigura securitatea personalului şi a valorilor monetare pe timpul manipulării, depozitării şi transportului.
   (2) Cerinţele pentru sistemele de securitate destinate acestor unităţi sunt similare cu cele prevăzute la art. 9, cu excepţia celor menţionate la alin. (8) - (12) şi alin. (13) lit. b).
   Art. 11. - (1) Societăţile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligaţia implementării prezentelor cerinţe minimale de securitate la punctele de schimb valutar.
   (2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să se asigure semnalizarea şi transmiterea la distanţă a stărilor de pericol, a pătrunderii prin efracţie în spaţiul protejat şi a forţării seifului.
   (3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea imaginilor din zona clienţilor şi a seifului, precum şi stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor.
   (4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu există instituită paza fizică permanentă.
   (5) Pereţii, uşa şi ghişeul compartimentului casierului trebuie să asigure protecţia la acţiunea armelor de foc şi preluarea indirectă a valorilor, iar valorile monetare se păstrează şi se depozitează conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistenţă la efracţie determinat, ancorate conform instrucţiunilor producătorului.
   (6) Accesul pe timpul programului de lucru în unităţi care au spaţiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii uşii din interior, iar operaţiunile cu numerar se efectuează în condiţii de siguranţă, cu uşa ghişeului închisă şi asigurată.
   (7) Punctele de schimb valutar din incinta spaţiilor comerciale pot funcţiona fără amenajarea compartimentului blindat, cu condiţia folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare şi a avertizării corespunzătoare.
   Art. 12. - (1) Asigurarea securităţii personalului, valorilor şi a bunurilor deţinute de casele de amanet, unităţile profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase ori magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor se realizează prin adoptarea prezentelor cerinţe minimale de securitate.
   (2) Cerinţele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unităţi sunt similare cu cele prevăzute la art. 11 alin. (2) - (4).
   (3) Valorile monetare şi/sau bunurile amanetate ori deţinute cu orice titlu se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată, ancorate conform cerinţelor producătorului.
   (4) Bunurile destinate comercializării se expun pe timpul programului în spaţii delimitate prin vitraje şi elemente rezistente la atacuri manuale şi asigurate cu încuietori.
   Art. 13. - (1) Măsurile de securitate destinate furnizorilor de servicii poştale trebuie să fie conforme cu prezentele cerinţe minimale de securitate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 57. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie să protejeze căile de acces în unitate şi spaţiile cu valori şi semnalează stările de pericol în zonele de lucru cu clienţii şi în spaţiile de depozitare a valorilor.
   (3) Abrogat prin punctul 58. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   (4) La unităţile din localităţile urbane trebuie să se asigure preluarea imaginilor din zona clienţilor şi a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum şi stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor.
   (5) În situaţia în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
   (6) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată, ancorate conform cerinţelor producătorului, după caz.
   (7) Abrogat prin punctul 58. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.
   Art. 14. - (1) În staţiile de comercializare a carburanţilor/ combustibililor se asigură prezentele cerinţe minime de securitate.
   (2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor şi se protejează spaţiile cu valori.
   (3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare şi de la pompele de distribuţie, asigurând stocarea acestora pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoaşterii persoanelor care acced în spaţiul staţiei.
   (4) În situaţia în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
   (5) Staţiile cu program permanent şi cele amplasate la periferia localităţii sau în zone izolate se dotează cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori fără deschiderea uşii seifului, certificat, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată, care trebuie ancorat de pardoseală ori perete, conform instrucţiunilor producătorului. Cheile seifului nu se ţin de către personalul de serviciu, aspect adus la cunoştinţa clienţilor prin afişarea semnalizării respective.
   Art. 15. - (1) În spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2 măsurile de securitate adoptate trebuie să corespundă prezentelor cerinţe minimale de securitate.
   (2) Subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare şi sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor.
   (3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor şi se stochează pe o perioadă de 20 de zile.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 59. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (4) Pentru menţinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.
   Art. 16. - (1) În sălile şi incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spaţiile în care funcţionează mai puţin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum şi în spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câştiguri, se asigură prezentele cerinţe minimale de securitate.
   (2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor şi protejarea spaţiilor cu valori.
   (3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor şi exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoaşterea persoanelor care acced în spaţiul respectiv.
   (4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată, ancorate conform instrucţiunilor producătorului.
   (5) În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
   Art. 17. - (1) Casieriile furnizorilor de utilităţi se amenajează pentru a se asigura securitatea persoanelor şi a valorilor manipulate şi depozitate.
   (2) Prin subsistemul de alarmare la efracţie trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor şi protejarea spaţiilor cu valori.
   (3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoaşterea persoanelor care acced în spaţiul respectiv.
   (4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată, fixate conform instrucţiunilor producătorului.
   (5) Operaţiunile cu numerar se desfăşoară potrivit cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3).
   (6) În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor şi intervenţie.
   Art. 18. - (1) Pentru asigurarea securităţii automatelor destinate tranzacţiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerinţe minimale cu privire la securitatea electronică şi protecţia mecanofizică.
   (2) Subsistemul de detecţie a efracţiei trebuie să semnaleze deschiderea neautorizată a uşilor automatului bancar şi acţiunea de forţare a acestuia.
   (3) Automatele bancare destinate tranzacţiilor cu numerar din sediile bancare trebuie să fie supravegheate video în zona clienţilor şi în zona destinată alimentării.
   (4) Sistemul de detecţie a efracţiei destinat protejării automatelor de tranzacţii cu numerar aflate în exteriorul sediilor bancare trebuie să fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.
   (5) Operaţiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează fără prezenţa în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 60. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   (6) Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii se asigură prin fixarea de suporturi imobile.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 61. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 19. - Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar faţă de măsurile prevăzute la art. 9, paza fizică înarmată, protecţia mecanofizică şi supravegherea electronică perimetrală a imobilului şi obiectivului.
   (2) Pentru casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecţie mecanofizică a personalului şi valorilor şi sisteme de supraveghere video, semnalizare ameninţare, detecţie a efracţiei cu conectare la dispecerat de monitorizare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 62. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   
ANEXA Nr. 2
  la normele metodologice

   
Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora

   Art. 1. - În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuţiilor care îi revin, activităţile desfăşurate, folosind următoarele documente:
   a) registrul buletinul posturilor;
   b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pază;
   c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevăzute cu pază înarmată;
   d) registrul de evidenţă a accesului persoanelor;
   e) registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, dacă este cazul;
   f) registrul de evidenţă a accesului pe căile ferate uzinale, dacă este cazul;
   g) registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament;
   h) registrul de control;
   i) registrul de evenimente;
   j) registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor de prestări de servicii.
   Art. 2. - În situaţia utilizării sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea accesului autovehiculelor, registrul prevăzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor înregistrate este similară perioadei de păstrare a registrului.
   Art. 3. - Conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să înfiinţeze şi să completeze registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2k).
   Art. 4. - Societăţile specializate în sisteme de alarmare şi beneficiarii au obligaţia înfiinţării, completării şi păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2l).
   Art. 5. - Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt prevăzute în anexele nr. 2a)-2l).
   Art. 6. - Anexele nr. 2a)-2l) fac parte integrantă din prezenta anexă.
   
ANEXA Nr. 2a)
   
- Model -
Registrul buletinul posturilor

   
ORGANIZAREA
serviciului de pază în ziua de .................... la obiectivul ..................................

   

Nr. crt. Numărul şi felul postului Orele de executare a serviciului Numele şi prenumele personalului de pază care execută serviciul în post Semnătură
La intrarea în post La ieşirea din post

   
ANEXA Nr. 2b)
   
- Model -
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului

   
PROCES-VERBAL

    Încheiat astăzi, .........., ora ........, la postul nr. ................. din obiectivul ........................ .
    Noi, agenţii de pază .................................. şi ....................., am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează:
    ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

   
Am predat,
....................
Am primit,
....................

   
ANEXA Nr. 2c)

   
- Model -
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat

   
PROCES-VERBAL

    Încheiat astăzi, .................., ora ............, la postul nr. ........ de la obiectivul ............... .
    Noi, agenţii de pază ................................ şi ..............................., am procedat primul la predarea şi secundul la primirea postului după cum urmează:
    ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
    S-a predat arma ..............., model ................., seria ............ nr. ........., cu ......... cartuşe şi accesoriile aferente.
    Menţiuni cu privire la starea tehnică a armamentului şi muniţiei:

   
Am predat,
....................
Am primit,
....................

   
ANEXA Nr. 2d)

   
- Model -

   
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului persoanelor la obiectivul ...................
   

Nr. crt. Numele şi prenumele Seria şi numărul actului de identitate Destinaţia Ora sosirii Ora plecării Observaţii

   
ANEXA Nr. 2e)
   
- Model -

   
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului autovehiculelor la obiectivul ........................................

   

Nr. crt. Nr. auto Numele şi prenumele conducătorului auto sau delegatului Seria şi numărul actului de identitate Destinaţia Ora sosirii Ora plecării Nr. avizului sau facturii Observaţii

   
ANEXA Nr. 2f)
   
- Model -

   
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul ............................................

   

Nr. crt. Ora sosirii Specificaţia din scrisoarea de trăsură Numărul vagonului/vagoanelor Existenţa sigiliului şi starea Numărul şi seria scrisorii de trăsură Ora plecării Observaţii

   
ANEXA Nr. 2g)
   
- Model -

   
REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a mişcării armamentului

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    N - numele şi prenumele;
    O - obiectivul la care se află armamentul.

   

Nr. crt. Denumirea şi seria armei Nr. de cartuşe alocate Data şi ora primirii N Semnătura de primire Data şi ora restituirii N Semnătura persoanei căreia i se restituie O Observaţii

   
ANEXA Nr. 2h)
   
- Model -

   
REGISTRU DE CONTROL
la obiectivul ............................................

   

Nr. crt. Data şi ora controlului Numele, prenumele şi funcţia Constatări

   
ANEXA Nr. 2i)
   
- Model -
Registru de evenimente

   
RAPORT DE EVENIMENT
Nr. ............. din ....................

    Subsemnatul (Subsemnaţii), ....................... (numele şi prenumele) ............................................................................... .............................................................................., în calitate de .........................................................., (agent de pază, controlor de acces etc.) aflat (aflaţi) în serviciul de pază la ..........................., (societatea comercială, instituţia) postul nr. ............, am constatat că:
    Astăzi, ................., la ora .................., numitul (numiţii) ............................................. ............................................................................... ............................................................................... .............................................., a (au) fost surprins (surprinşi) în timp ce .............................................................................................................. (se vor descrie fapta comisă, bunurile recuperate şi măsurile luate în legătură cu acestea) ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
    Cazul a fost sesizat la ................................................................. (se vor indica instituţia şi persoana sesizată)

   

Semnătura
..........................................   
ANEXA Nr. 2j)
   
- Model -

   
REGISTRU SPECIAL
pentru păstrarea evidenţei contractelor de prestări de servicii
la S.C. ......................................................

    Semnificaţia coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea:
    D - data încetării raporturilor contractuale şi motivul.

   

Nr. crt. Data şi numărul contractului de prestări de servicii Obiectul contractului (pază, gardă de corp, transport de valori) Durata contractului Beneficiarul (denumirea şi adresa) Numărul de posturi prevăzute pe schimburi Număr de personal de pază alocat D Observaţii

   
ANEXA Nr. 2k)
   
- Model -

   
REGISTRU SPECIAL
pentru păstrarea evidenţei contractelor la S.C. .........................

   

Nr. crt. Data şi numărul contractului de prestări de servicii Obiectul contractului (proiectare, instalare, întreţinere) Obiectul de activitate şi adresa obiectivului Beneficiarul (denumirea şi adresa) Subsisteme componente (antiefracţie, TVCI, control acces) Avizul poliţiei Nr. şi data documentului de efectuare a recepţiei de către reprezentantul poliţiei Observaţii

   
ANEXA Nr. 2l)
   
- Model -

   
JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracţiei de la S.C. .........................................

   

Obiectivul ..................................................... Adresa .....................................................
Proiectant S.C. ..................................................... Instalator S.C. .....................................................
Licenţa ............./T/..... ..... ......... Licenţa ................../T/............ ............. ...................
Personalul care a realizat instalarea şi punerea în funcţie:
1. ............................................, Aviz poliţie .................... din........ ......... ..............
2. ............................................., Aviz poliţie ...................... din ....... ...... ........
Personalul care realizează întreţinerea:
1. ....................................................., Aviz poliţie .............. din ..... ....... ..........
2. ....................................................., Aviz poliţie ..............din ........ ...... ........
Modalitatea de sesizare a evenimentelor: telefon ...............
fax ..............................
e-mail ...................................

   

Beneficiarul Societatea licenţiată care asigură întreţinerea sistemului de alarmare împotriva efracţiei
Nr. crt. Data şi ora sesizării Evenimentul tehnic Persoana care a sesizat evenimentul Semnătura Data şi ora intervenţiei Societatea care realizează intervenţia tehnică Numele şi prenumele persoanelor care realizează intervenţia, nr. avizelor poliţiei Mod de remediere Semnătura

   
ANEXA Nr. 3
  la normele metodologice

   
Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu

   Art. 1. - (1) Uniformele de serviciu sau de protecţie se stabilesc de către fiecare angajator, astfel încât, prin croială şi culoare, acestea să nu prezinte o asemănare evidentă cu articolele de echipament ale autorităţilor publice, de natură să creeze confuzii.
   (2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsă în anexa la planul de pază al unităţii şi se aprobă de unitatea de poliţie competentă odată cu avizarea acestuia.
   (3) Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament este supusă aprobării poliţiei prin refacerea anexei la planul de pază.
   (4) Pe articolul de îmbrăcăminte care se poartă la exterior se inscripţionează vizibil, pe partea din faţă şi pe cea din spate, cuvântul "PAZĂ" sau "SECURITY". Aceeaşi inscripţionare se aplică şi pe coifură.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 63. din Hotărâre nr. 1002/2015 începând cu 29.01.2016.

   Art. 2. - Articolele de echipament care alcătuiesc uniforma de serviciu şi echipamentul de protecţie
sunt următoarele:
   A. uniforma de serviciu:
   1. coifură:
   - şapcă;
   - şepcuţă;
   - căciulă;
   - beretă (basc);
   - fes;
   2. îmbrăcăminte:
   - sacou;
   - bluzon;
   - geacă;
   - vestă;
   - bluză de protecţie împotriva frigului;
   - pantalon;
   - îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, şube,
haine de piele etc.);
   3. lenjerie:
   - cămaşă;
   - cămaşă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă;
   - tricou;
   4. încălţăminte:
   - pantofi;
   - bocanci;
   - ghete;
   5. echipament divers:
   - cravată;
   - fular;
   - centură;
   - curea;
   B. echipamentul de protecţie:
   - combinezon;
   - salopete;
   - cizme de cauciuc.

   
ANEXA Nr. 4
  la nomele metodologice

   


Licenţă de funcţionare
   
ANEXA Nr. 5
  la normele metodologice

   
Tematica programelor de formare profesională de bază şi perfecţionare

   Art. 1. - Planurile tematice pentru ocupaţia de bază "agent de securitate" vor cuprinde următoarele unităţi de competenţă:
   A. Unităţi de competenţă generale:
   1. aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
   2. aplicarea normelor de protecţia mediului;
   3. menţinerea unor relaţii de muncă eficace;
   B. Unităţi de competenţă specifice:
   1. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
   2. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
   3. asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
   4. rezolvarea incidentelor de securitate;
   5. asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
   6. controlul accesului în obiectiv;
   7. asigurarea securităţii incintelor;
   8. desfăşurarea intervenţiei la alarmă.
   Art. 2. - Pentru ocupaţiile "agent control acces", "agent de securitate incinte", "agent gardă de corp", "agent de intervenţie pază şi ordine" şi "agent transport valori", planurile tematice se vor elabora cu respectarea standardelor ocupaţionale specifice şi a tematicii-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

   
ANEXA Nr. 6A
  la normele metodologice

   
Modelul atestatului profesional

   


Atestat profesional
   
ANEXA Nr. 6B
  la normele metodologice

   
Modelul ecusonului folosit de personalul de pază

   


Ecuson folosit de personalul de pază
   
ANEXA Nr. 7
  la normele metodologice

   
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

   Art. 1. - Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării, modificării, monitorizării şi întreţinerii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei de către personalul societăţilor licenţiate şi pe timpul utilizării de către beneficiar.
   Art. 2. - Configuraţia sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în baza analizei de risc şi a cerinţelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.
   Art. 3. - Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează în scopul asigurării detecţiei şi semnalizării pătrunderii neautorizate, restricţionării accesului, supravegherii video şi înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum şi al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.
   Art. 4. - (1) Pentru obţinerea avizului poliţiei, beneficiarul va depune cererea şi proiectul sistemului tehnic la unitatea de poliţie competentă.
   (2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numărul de telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare şi societatea care execută lucrarea.
   Art. 5. - (1) Proiectul instalaţiei sistemului de alarmare în caz de efracţie se elaborează cu respectarea normativelor pentru instalaţiile de curenţi slabi şi a structurii-cadru prevăzute în prezentele norme tehnice, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcţionării şi întreţinerii sistemelor de alarmă în caz de efracţie să rezulte aplicaţii cu sisteme care generează un număr minim de alarme false.
   (2) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se prevăd în funcţie de natura şi caracteristicile spaţiului în care se realizează instalarea şi de obligaţia de a fi conectate sau neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene şi naţionale de profil ori a altor reglementări tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care oferă un nivel echivalent de siguranţă.
   (3) Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea:
   a) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate şi adresa obiectivului, precum şi elaboratorul proiectului;
   b) descrierea generală a lucrărilor, în care se menţionează amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajările şi elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electrică şi reţele de comunicaţii disponibile;
   c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul în care soluţiile tehnice alese răspund cerinţelor cadrului legal, în concordanţă cu concluziile analizei de risc la securitate fizică;
   d) caietele de sarcini pentru execuţia lucrărilor, procurarea materialelor şi echipamentelor, recepţii, teste, probe, verificări, puneri în funcţie şi exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice şi calitative menţionate în piesele desenate, se prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor, se detaliază caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, se descriu lucrările care se execută, calitatea şi modul de realizare, se stabilesc responsabilităţi pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor, se prevăd măsurile şi responsabilităţile privind exploatarea şi buna funcţionare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor şi a elementelor componente, nominalizează planşele aferente proiectului, descriu execuţia lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naţionale de profil, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale şi execuţie, precum şi condiţiile de recepţie;
   e) listele cu cantităţile de echipamente şi materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul şi furnizorul;
   f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecţie alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planşele desenate, partiţia din care face parte, zona protejată şi modul de programare a zonei;
   g) fişele tehnice ale echipamentelor din componenţa fiecărui subsistem;
   h) piesele desenate, care cuprind:
   1. planşa de încadrare în zonă, în care se nominalizează şi străzile adiacente;
   2. planşe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament şi element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum şi tabloul de alimentare cu energie electrică.
   Art. 6. - (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe:
   a) un exemplar se predă beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar un altul se păstrează la proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confidenţialitate;
   b) se atribuie un cod şi se numerotează filele, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului şi expresia "document confidenţial".
   (2) Proiectantul ţine evidenţa proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribuţii profesionale în legătură cu obiectivul în cauză.
   Art. 7. - Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform standardelor europene prevăzute la art. 5 şi certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
   Art. 8. - Executarea instalaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se face cu respectarea proiectelor avizate de poliţie.
   Art. 9. - (1) La punerea în funcţiune, instalatorul are obligaţia asigurării suportului tehnic şi a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.
   (2) După punerea în funcţiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligaţia păstrării software-ului necesar funcţionării pe toată durata de viaţă a echipamentului şi/sau perioada de arhivare a imaginilor.
   Art. 10. - (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:
   a) proiectul şi avizul poliţiei;
   b) instrucţiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
   c) software-ul necesar funcţionării fiecărui echipament instalat şi documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
   d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
   (2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcţionare, în ordine cronologică.
   (3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate care asigură service-ul.
   (4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervenţiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menţionându-se data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului şi a beneficiarului.
   (5) Reviziile tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectaţi, iar frecvenţa acestora se stabileşte de beneficiar, în funcţie de riscurile la adresa securităţii fizice şi a mediului ambient, însă cel puţin o revizie pe semestru.
   Art. 11. - Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei au obligaţia individualizării codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator şi a schimbării periodice a acestora.
   Art. 12. - (1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei înştiinţează beneficiarul despre eventualele vicii de funcţionare.
   (2) Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei cu obligaţii contractuale de asigurare a întreţinerii sau a garanţiei sistemelor trebuie să dispună de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecţiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului.
   Art. 13. - În situaţia în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinaţiei spaţiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat iniţial, beneficiarul depune la unitatea de poliţie proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.